Świat

Proste podziały? Walka o wpływy w świecie dwubiegunowym

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Zimna wojna – początek świata dwubiegunowego

 „(…) umowne określenie stanu stosunków międzynarodowych charakteryzujących się trwałym konfliktem, ale również niemożnością jego rozstrzygnięcia przez konfrontację militarną.

(…) obecnie zimną wojną nazywa się globalny konflikt po II wojnie światowej (wówczas określenie to weszło do powszechnego użytku). Zimna wojna po II wojnie światowej rozpoczęła się jako konflikt między ZSRR a światem demokracji zachodnich, jednak stopniowo front konfrontacji rozszerzył się i zróżnicował. W tym okresie zimna wojna charakteryzowała się silnym, choć zmiennym napięciem politycznym, wyścigiem zbrojeń, konfrontacją ideologiczną i wojną psychologiczną, walką o wpływy na terenach peryferyjnych z punktu widzenia głównych protagonistów oraz instrumentalnym traktowaniem wymiany handlowej i kulturalnej, przy jednoczesnej powściągliwości w działaniach wojskowych. (…)

lata 1950–53, kiedy nastąpiła pierwsza zbrojna konfrontacja na obszarze peryferyjnym (Korea) między blokiem sowieckim a Zachodem oraz utrwaliły się strefy wpływów ustalone wcześniej; (…)”

 

źródło

Encyklopedia PWN, online {dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/konfrontacja.html

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Zdefiniuj dwubiegunowość świata powojennego

2. Określ, jakimi narzędziami poza gorącą wojną toczono walkę między wrogimi blokami

 

2
Tryb prezentacji

Podział na światy

źródło

ZPE Film na temat krajów trzeciego świata cz.1, Polecenie 1., online [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/film--sprawdz-sie/DN81hE9j

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Wyjaśnij pojęcia: I, II, III świat i skąd się wzięły

2. Rozważ na ile kraje trzeciego świata stanowią jedność

3. Wyjaśnij pojęcie państwa niezaangażowane

4. Wyjaśnij rolę krajów trzeciego świata w zimnej wojnie

5. Scharakteryzuj problemy krajów trzeciego świata, które mogły być wykorzystywane przez zimnowojenne mocarstwa

 

3
Tryb prezentacji

Mapa świata – próg zimnej wojny

źródło

Świat współczesny, od wybuchu II wojny światowej, praca zbiorowa, część II, Warszawa 2007, s. 75

 

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) jak sądzisz, dlaczego ZSRR popierał komunistów w Grecji i żądał przywilejów w cieśninach tureckich – jaki był cel tych przedsięwzięć?

 

Zadania

1. Określ powojenne strefy wpływów ZSRR

4
Tryb prezentacji

RWPG

„Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zostały w czasie II wojny światowej bardzo zniszczone. Pomoc materialna i finansowa była konieczna, aby wyciągnąć je z zapaści. Plan Marshalla, skierowany do wszystkich państw europejskich i mający na celu odbudowę ich gospodarek, został odrzucony przez Związek Sowiecki, a kraje satelickie zmuszono do rezygnacji z przystąpienia do niego. Moskwa uznała plan Marshalla za narzędzie wzrostu wpływów Zachodu w państwach bloku wschodniego. Sowiecką odpowiedzią było utworzenie w styczniu 1949 r. Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W jej skład pierwotnie weszły Związek Sowiecki, Ludowa Republika Bułgarii, Republika Czechosłowacka, Rumuńska Republika Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz Węgierska Republika Ludowa. W późniejszych latach dołączyły jeszcze Albania i NRD. Kryzys władzy sowieckiej spowodował upadek RWPG i oficjalne jej rozwiązanie w 1991 roku. (…)

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej została utworzona w celu koordynowania współpracy gospodarczej państw bloku wschodniego oraz wspierania gospodarek państw członkowskich. Współpraca gospodarcza między krajami wchodzącymi w skład RWPG przyjmowała głównie formę dostaw surowców, kredytów oraz transferu technologii. (…)

Problem stanowiło jednak to, że decydentem wyznaczającym kierunki i priorytety RWPG był Związek Sowiecki. On też pozostawał głównym beneficjentem wymiany gospodarczej. W wieloletnich umowach handlowych zawieranych między państwami członkowskimi największy udział miała Moskwa. Na przykład na Węgrzech i w Polsce ZSRS miał ok. 25 % udziału w wymianie handlowej, a w Bułgarii było to 50%.”

 

źródło

ZPE, online [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D4TkFy6JL

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 

 

Zadania

1. Rozważ, czy RWPG stanowiło równoważne rozwiązanie do planu Marshalla wdrażanego przez USA

2. Wyjaśnij, w jaki sposób ZSRS zapewnił sobie dominację gospodarczą nad krajami członkowskimi – w jaki sposób wykorzystywano dostawy surowców, kredyty i transfer technologii w tej dominacji

5
Tryb prezentacji

NATO – Układ Warszawski

źródło

ZPE, Film, Polecenie 1., online [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/film--sprawdz-sie/DJ5lsqKwu

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 

 

Zadania

1. Scharakteryzuj przyczyny powstania NATO 

2. Wyjaśnij działanie art. 5 umowy natowskiej

3. Scharakteryzuj model działania Układu Warszawskiego

4. Scharakteryzuj siłę militarną obydwu układów

6
Tryb prezentacji

Zadanie podsumowujące

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Wyjaśnij na czym polegała dwubiegunowość świata po II wojnie światowej – określ strony, wynikające z niej zagrożenia

Bibliografia

  1. Encyklopedia PWN, online {dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/konfrontacja.html
  2. NATO – UW: ZPE, Film, Polecenie 1., online [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/film--sprawdz-sie/DJ5lsqKwu
  3. RWPG: ZPE, online [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D4TkFy6JL 
  4. Świat współczesny, od wybuchu II wojny światowej, praca zbiorowa, część II, Warszawa 2007
  5. Trzeci świat: ZPE Film na temat krajów trzeciego świata cz.1, Polecenie 1., online [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/film--sprawdz-sie/DN81hE9j