Polska

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Zmniejszenie

(…) w przypadku akcji ,,Wisła”, dzięki której miano ,,rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce”. Jej podjęcie - początkowo zresztą na znacznie mniejszą skalę - wynikało z nie w pełni satysfakcjonujących stronę polską rezultatów ,,ewakuacji” ludności ukraińskiej. Mimo formalnego uznania zasady dobrowolności, w rzeczywistości przyjęto opcję całkowitego wysiedlenia obu grup narodowych z terenów etnicznie mieszanych po obu stronach nowej granicy polsko-radzieckiej. W przypadku ludności polskiej wystarczył przymus sytuacyjny, w odniesieniu do Ukraińców sięgnięto też do przymusu bezpośredniego. W rezultacie pod koniec 1946 r. na obszarze Polski pozostać miało zaledwie 3 do 5 proc. mieszkającej tam w 1944 r. ludności ukraińskiej.

źródło

Grzegorz Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w Europie. [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003, s.47

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) co oznaczają słowa „rozwiązanie ostateczne problemu ukraińskiego”? Dlaczego mogą budzić złe skojarzenia z historią II wojny światowej?

b) o jakiej „ewakuacji” mowa jest w tekście?

c) kiedy i w jakich warunkach była mowa o dobrowolności przesiedlania się?

d) jaki los spotkał owe ludność ukraińską, która pozostała w Polsce po akcji „Wisła”?

Zadania

1. Wyjaśnij, dla kogo istnienie Ukraińców w Polsce było problemem do rozwiązania.

2. Porównaj sytuację ludności polskiej i ukraińskiej zamieszkującej wspólnie obszary dawnej Rzeczypospolitej w latach 1944 – 1950. Odnieś się do poprzednich materiałów.

2
Tryb prezentacji

Utrata ojczyzny

Pierwsze lata pobytu Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski były okresem najcięższym. Nie wytrzymuje krytyki teza o rzekomym szybkim awansie cywilizacyjnym na nowym miejscu zamieszkania. Nagłe i przymusowe przesiedlenie oraz nałożone ograniczenia oznaczały zaś dla ludności ukraińskiej oderwanie od rodzinnej ziemi, tradycji, religii. Znaczna część ,,przesiedleńców z akcji »W«” nigdy nie pogodziła się ani z samą akcją przesiedleńczą, ani z mieszkaniem na tzw. ziemiach odzyskanych. Należy więc przyznać racje Włodzimierzowi Mokremu, który w jednym ze swych tekstów napisał, że dla Ukraińców przesiedlenie oznaczało ,,proces stopniowego i jak się wydaje bezpowrotnego, a przez to jakże często dramatycznego tracenia ojczyzny”.

źródło

lgor Hałagida, Pierwsze lata Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski po przesiedleniu w ramach akcji „Wisła" (1947-1952) [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003, s.141

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) dokąd przesiedlono ludność ukraińską, która pozostała w Polsce po akcji „W”?

b) komu, Twoim zdaniem, mogło zależeć na lansowaniu tezy o awansie cywilizacyjnym przesiedlonej ludności ukraińskiej?

c) na czym, Twoim zdaniem, polegał proces „tracenia ojczyzny”?

Zadania

1. Porównaj, odnosząc się do poprzednich materiałów, los wysiedlanych Niemców i przesiedlanych w ramach państwa polskiego Ukraińców? Rozważ problem zachowania tożsamości grupy.

2. Rozważ trudności Ukraińców w utrzymaniu tradycji wśród ludności różniącej się od przesiedleńców językiem, tradycją i będącej większością w kraju zamieszkania przesiedleńców.

3. Scharakteryzuj cel polityki narodowościowej władz tzw. Polski Ludowej.

 

3
Tryb prezentacji

Jednorodność

Rzeczypospolita Polska, według stanu z dnia 31.08.1939 r., zajmowała terytorium o powierzchni 389,7 km i liczyła 35 339,0 tys. mieszkańców. Bezpośrednio po II wojnie światowej odtworzyło się państwo polskie o powierzchni 312,7 km2 w całkowicie odmiennych granicach politycznych. Spis ludności przeprowadzony 14.02.1946 r. wykazał na nowym terytorium jedynie 23 929,0 tys. mieszkańców.

Stan już w pełni unormowany pokazał dopiero następny spis z 1950 r. Był on zrealizowany po wysiedleniu Niemców i masowym napływie do kraju repatriantów i reemigrantów.

(…) Polska stała się krajem jednolitym narodowościowo, w którym mniejszości narodowe zaczęły odgrywać marginalną rolę. (…)

Zmiana struktury narodowościowej Polski miała swoje konsekwencje nie tylko demograficzno-statystyczne, lecz również terytorialne. Rozległe obszary Pomorza, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej czy większej części Prus Wschodnich miały do 1945 r. charakter niemiecki. W rezultacie prawie pełnej wymiany ludności stały się obszarami etnicznie polskimi. Przemieszczenia ludności zmieniły również ich oblicze wyznaniowe. Z wyjątkiem Opolszczyzny, Warmii czy Kotliny Kłodzkiej, które tradycyjnie były katolickie, pozostałe obszary do wojny były zamieszkałe przez protestantów. Po wojnie, po wysiedleniu protestantów, napłynęła ludność wyznania rzymskokatolickiego. Można więc mówić o całkowitym przeobrażeniu etnicznym zarówno w wymiarze narodowościowym, językowym, jak i wyznaniowym.

Dopiero w 1980 r. państwo polskie osiągnęło zaludnienie Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31.08.1939 r. Znacznie większe konsekwencje geopolityczne i społeczne przyniosło jednak ujednolicenie narodowościowe i religijne. Polska z kraju polietnicznego w wymiarze języka i religii stała się jednym z najbardziej monoetnicznych państw w Europie. Zostało to zrealizowane poprzez jedno z największych w historii Europy przemieszczeń ludności. Z geograficznego punktu widzenia miało ono charakter równoleżnikowy. Miliony Polaków i Niemców zostało zmuszonych przez wydarzenia polityczne przesunąć się ze wschodu na zachód. Nastąpiła zmiana wielowiekowych trendów demograficznych. W ciągu minionych 1000 lat ludność niemiecka i polska stopniowo przesuwała się na wschód. Granica etniczna między ludnością słowiańską (polską) a germańską (niemiecką) wróciła do stanu jaki istniał we wczesnym średniowieczu.

źródło

Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000, ss. 71 - 80 [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) jakie, Twoim zdaniem, konsekwencje rodzi życie w Państwie jednolitym narodowo?

b) na czym polegało przeobrażenie tzw. Ziem Odzyskanych?

c) na czym polegało równoleżnikowe przesunięcie ludności?

d) jak sądzisz, czym kierowały się władze mocarstw i tzw. Polski Ludowej przesiedlając ludność w różnych kierunkach?

Zadania

1. Wyjaśnij znaczenie pojęć: polietniczny i monoetniczny.

2. Scharakteryzuj zmianę trendów demograficznych wprowadzoną w latach 1944 – 1950. Odwołaj się do wiedzy historycznej i przywołaj procesy zaistniałe w średniowieczu i epoce nowożytnej.

3. Porównaj tempo przemieszczania się ludności niemieckiej i polskiej na wschód z szybkością przemieszczenia dokonanego po 1944 w kierunku odwrotnym.

4. Rozważ sytuację hipotetyczną. Zastanów się nad skutkami braku procesu przesiedleń po 1944 roku. Jak wyglądałyby, według Ciebie, relacje powojenne ludności w nowych granicach utworzonych w Jałcie i Poczdamie, a jak w granicach z 1939 roku?

Bibliografia

1. Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000

 https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

2. lgor Hałagida, Pierwsze lata Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski po przesiedleniu w ramach akcji ,Wisła" (1947-1952) [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003

3. Grzegorz Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych  przymusowych migracji w Europie. [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003