Polska

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Strach przed Niemcami

Korzyści z istnienia tego strachu szybko odkryły władze komunistyczne. Rzekome zagrożenie ze strony Niemców ułatwiało legitymizację reżimu jako obrońcy narodowego interesu, pozwalało zrzucać winę za wybryki maruderów radzieckich na nieistniejące już bandy Werwolfu, wykorzystywane było jako argument na rzecz szybszego przeprowadzenia przymusowych wysiedleń. We wrześniu 1946 r. ,,Głos Wielkopolski” donosił: ,Niemcy mordują Polaków. Niemieccy bandyci grasują w polskich lasach”. Najsilniejsze jednak natężenie antyniemieckich fobii związane było z przewidywanym powrotem Niemców na tzw. Ziemie Odzyskane, odebraniem Polakom tego, co przejęli na mocy porozumień poczdamskich i tego, co sami wyszabrowali. Strach ten przetrwał aż do końca Polski Ludowej.

źródło

Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska, 1944 – 1947, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 573

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) dlaczego zrzucano wybryki maruderów radzieckich na bandy niemieckie?

b) w jaki sposób planowano zlikwidować opisane w tekście zagrożenie niemieckie?

c) jak sądzisz, z jakiego powodu Polacy mieliby się bać powrotu Niemców na ziemie odzyskane?

Zadania

1. Wymień korzyści, jakie odnosił rząd z podsycania strachu przed Niemcami.

2. Rozważ realizm możliwości powrotu Niemców na tzw. Ziemie Odzyskane.

3. Oceń siłę propagandową tytułu z Głosu Wielkopolski.  Uzasadnij swoją odpowiedź

2
Tryb prezentacji

Strach Żydów

  1. Po wkroczeniu do Polski w ślad za Armią Czerwoną władze komunistyczne wprowadziły politykę, którą Jan Gross trafnie nazwał prywatyzacja państwa'. Jej skutkiem była demoralizacja w szeregach MO i UB, przejawiająca się w uczestnictwie w powszechnym szabrze majątków, zwanych w Polsce „pożydowskimi” na długo, zanim ich prawni właściciele przestali się o nie upominać. Władza prowincjonalna opierała się na kumoterstwie i „zblatowaniu”-specyficznej wymianie usług, często pomiędzy nominalnymi przeciwnikami politycznymi.
  2. Wbrew hasłom, które władza miała wypisane na sztandarach, jej funkcjonariusze w kieleckiej MO, a sądząc po wielu skazanych szeregowych funkcjonariuszach także w UB i WP, podzielali antysemickie przesądy społeczne i religijne.
  3. Współzależność ta oznaczała, że pomimo ciągłej obecności wojsk radzieckich w Polsce terenowe władze w znacznym stopniu pozostawały zakładnikiem nastrojów. Posłuszne zakazowi użycia broni do ochrony Żydów z reguły poświęcały raczej tych ostatnich niż własny nikły autorytet.
  4. Doświadczenie kieleckie nauczyło władze centralne, że o ile inne kategorie ideologii (sprawiedliwość społeczna, socjalistyczne formy życia społecznego i gospodarczego, „dyktatura proletariatu” etc.) mogą zostać przez Polaków zaakceptowane, o tyle internacjonalizm, przekładający się na równouprawnienie Żydów oraz na upodrzędnienie kwestii niezależności kraju w stosunku do ZSRR, nie może liczyć na tę akceptację. Skutkiem było przyjęcie polityki, która najpierw przemilczała prawdziwe przyczyny rozmiarów pogromu kieleckiego, następnie starała się przemilczeć samych Żydów (sprzyjanie masowej emigracji po roku 1948, likwidacja wszystkich form życia społeczno-religijnego Żydów w Polsce), na koniec zaś, gdy po raz kolejny okazało się to niemożliwe, jako narzędzie auto legitymizacji uruchomiła urzędowy antysemityzm. Doprowadziło to do kolejnych fal emigracji Żydów z Polski, z których definitywna przybrała postać czystki roku 1968.

źródło

Joanna Tokarska -Bakir, Okrzyki pogromowe, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, s. 173

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) jak sądzisz, dlaczego ukuto termin „majątek pożydowski”? Jaki cel temu przyświecał?

b) z jakich powodów władze tzw. komunistyczne nie stosowały aktywnej obrony, z użyciem broni, Żydów przed pogromami i napaściami?

3) dlaczego „urzędowy antysemityzm” miał służyć auto legitymacji władzy?

Zadania

1. Wyjaśnij sens użytego pojęcia „prywatyzacji państwa”.

2. Wyjaśnij termin MO.

3. Rozważ przydatność antysemickiej polityki dla władz Polski po 1945 roku

3
Tryb prezentacji

Strach przed Armią Czerwoną i Polakami

Bardzo trudno określić jak wielu Niemców opuściło, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wojny, ziemie położone między linią frontu niemiecko-sowieckiego z dnia 12.01.1945 r., a linią Odry i Nysy Łużyckiej, która stała się niebawem zachodnią granicą Polski. Według najczęściej spotykanych ocen mówi się o ewakuacji względnie ucieczce 5,0 mln Niemców (nie licząc wojskowych). W panice i w pośpiechu opuścili Polskę byli obywatele polscy narodowości niemieckiej, którzy mieszkali na terytorium Polski w jej granicach z dnia 31.08.1939 r. Następnie masowej ucieczce poddali się przesiedleńcy niemieccy pochodzący z rdzennej Rzeszy oraz osoby narodowości niemieckiej z różnych krajów europejskich, którzy zostali osiedleni na wspomnianym powyżej obszarze. Obie te grupy ludności czuły się najbardziej zagrożone, nie tylko ze strony armii sowieckiej, ale również bali się odwetu ze strony polskiej.

źródło

Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000, s. 49 [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Wyjaśnij powody ucieczki przedwojennych obywateli polskich narodowości niemieckiej.

4
Tryb prezentacji

Wzajemny lęk Polaków i Ukraińców

Do listopada 1945 r. terror ze strony podziemia i rządowych organów bezpieczeństwa zmusił do wyjazdu 123 tys. osób. W odwecie UPA paliło wsie zamieszkane przez ludność polską. Bali się jedni i drudzy, a strach rozładowywano okrucieństwem. Wojewoda rzeszowski w swoim sprawozdaniu pisał: "Ludność polska żyje w ciągłym strachu przed napadem banderowców i innych band. Ludność zaś ukraińska żyje w strachu przed akcją Wojska Polskiego, które przeprowadzając pacyfikacje, stosuje wobec niej ostre środki represyjne”.

Konflikt polsko-ukraiński przerodził się w regularną czystkę etniczną, ważniejsze od pokonania żołnierzy wroga stało się skłonienie ludności strony przeciwnej do opuszczenia spornego terytorium, uciekając się do ustawicznych napadów bandyckich, gwałcenia kobiet, palenia wsi.

źródło

Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska, 1944 – 1947, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s.580

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) jaki był cel czystek etnicznych?

b) dlaczego, Twoim zdaniem, polskie podziemie i władze polskie działały zgodnie w kwestii polityki antyukraińskiej?

Zadania

1. Wyjaśnij skróty NSZ, NOW, WiN

2. Wyjaśnij termin czystka etniczna.

3. Wyjaśnij, na podstawie tekstu, powody okrucieństwa obu stron konfliktu.

4. Rozważ politykę władz państwa polskiego po 1945 roku w kontekście wspólnego celu z podziemiem polskim w działaniach przeciw Ukraińcom i jednoczesnym represjonowaniu podziemia i Ukraińców np. przez osadzanie członków obu grup w obozie w Jaworznie. Rozstrzygnij, czy można nazwać ten rodzaj działania polityką „dziel i rządź” – odnieś się do tekstu.

5
Tryb prezentacji

Strach niepewności

Ludzie w poczekalni, siedzący na tobołkach, żyjący w lęku przed wypędzeniem - to metafora emocjonalnej kondycji części osadników na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Jak sądzę, przede wszystkim tych pochodzących z Kresów, polskich chłopów, źle wykształconych, nieogarniających złożoności świata, silą rzeczy niezakorzenionych i zagubionych. Oni wiedzieli, czego należy się bać, ponieważ już co najmniej raz przeżyli tragedię wypędzenia. Inna sprawa, że w połowie 1945 r. polska granica zachodnia ciągle pozostawała płynna. Casus Szczecina, który przechodził z rąk do rąk - raz był polski, później, od maja do lipca znów niemiecki, wreszcie znów trafił w polskie ręce - dawało myślenia. Nieustannie chodziły słuchy, że podobny los spotka Zgorzelec. W kwietniu 1945 r. w Gliwicach głośno było o "jakimś tajnym porozumieniu niemieckim, (...) że ziemie opolskie nie przejdą do Polski i powstaną tutaj Czerwone Niemcy”. ,,Już są pogłoski o Wrocławiu"- niepokoił się Edward Ochab, wówczas członek KC PPR i minister administracji publicznej. W październiku 1946 r. w gminach wokół Strzelec Opolskich krążyła opinia, że "wszystko (...) jest obecnie tymczasowe". Przepowiadano datę rozpadu Polski - 30 października. Przyczyną miało być nieuregulowanie granic zachodnich na odbywającej się wówczas konferencji pokojowej. Trwało ciągłe rozdygotanie, zmora tymczasowości. Niepewność podsycał również pozytywny stosunek radzieckich władz wojskowych do ludności niemieckiej, co zaskakiwało polskich obserwatorów. ,,Co oni knują z tymi Niemcami? Może chcą ich zostawić?” - takie pytania stawiano sobie powszechnie.

źródło

Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska, 1944 – 1947, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s.45

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) na czym polegało zjawisko poczucia tymczasowości na tzw. Ziemiach Odzyskanych?

b) o której pierwszej tragedii wypędzenia wspomina autor w odniesieniu do „zagubionych” chłopów?

c) jakie czynniki podsycały niepewność?

Zadania

1. Wyjaśnij powody zagubienia części osadników na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

2. Rozstrzygnij czy osadnicy słusznie bali się o swój byt na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

3. Wyjaśnij powody niezakorzenienia opisywanej ludności.

Bibliografia

1. Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000

https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

2. Joanna Tokarska -Bakir, Okrzyki pogromowe,  Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012

3. Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska, 1944 – 1947, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012