Polska

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Postanowienia

Konferencja Jałtańska

a) Postanowienia

4 lutego 1945 r. w Jałcie na Krymie rozpoczęła się konferencja, w której wzięli udział przywódcy tzw. „Wielkiej Trójki”: Związku Sowieckiego – Józef Stalin, USA – Franklin Delano Roosevelt oraz Wielkiej Brytanii – Winston Churchill. W rozmowach uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych, szefowie sztabów oraz liczni doradcy i eksperci reprezentujący trzy największe państwa koalicji antyhitlerowskiej. Do obrad nie zaproszono przedstawiciela rządu RP na emigracji w Londynie, wszelkie postanowienia podejmowano bez udziału Polaków.

Na konferencji zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie III Rzeszy Niemieckiej. Ustalono podział terytorium państwa niemieckiego na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, francuską i sowiecką. Ważną częścią ustaleń dotyczących Niemiec była także decyzja o reparacjach wojennych i przesiedleniach ludności niemieckiej z ziem przypadających Polsce i innym państwom.

Poza kwestiami niemieckimi sprawa Polski stanowiła drugi najważniejszy temat spotkania. Decyzje podejmowane w sprawie naszej ojczyzny miały wielorakie konsekwencje na płaszczyźnie politycznej, społecznej i ekonomicznej. Wielka Trójka potwierdziła przesunięcie granicy państwa polskiego na zachód. Związek Sowiecki zagrabił ziemie na wschód od tzw. Linii Curzona, które stanowiły przed 1939 r. około 50% terytorium II Rzeczpospolitej. W rezultacie Polska miała stracić Lwów i Wilno, dwa najważniejsze ośrodki polskiego życia narodowego na tzw. Kresach Wschodnich. Rekompensatą dla Polski miały być tak zwane „ziemie odzyskane”: Pomorze Zachodnie i Gdańskie, ziemia lubuska i kłodzka, Łużyce, Dolny Śląsk i Opolszczyzna i część Prus Wschodnich. W wyniku podjętych ustaleń duża grupa Polaków znalazła się poza krajem.

źródło

77. rocznica rozpoczęcia obrad wielkich mocarstw w Jałcie, Komunikat IPN [dostęp: 29.01.2023] Dostępny:

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/158765,77-rocznica-rozpoczecia-obrad-wielkich-mocarstw-w-Jalcie.html

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Postanowienia

a) dlaczego postanowienia Konferencji Jałtańskiej miały mieć skutki na wielu płaszczyznach – politycznej, społecznej i ekonomicznej? – uzasadnij odpowiedź odwołując się do każdej z tych sfer życia społeczeństwa.

b) o jakiej grupie Polaków poza krajem jest mowa w tekście – na których ziemiach mieszkała ta grupa?

c) przypomnij definicję terminu „ziemie odzyskane” – skąd taka nazwa?

c) Wielkie przesunięcia

a) w której części przedwojennych ziem polskich akcja wysiedleńcza była najbardziej nasilona?

b) dlaczego, Twoim zdaniem, władze republik radzieckich litewskiej i białoruskiej zaczęły ograniczać wyjazdy Polaków?

Zadania

a) Postanowienia

1. Zapisz najważniejsze postanowienia konferencji jałtańskiej dotyczące nowopowstającego państwa polskiego.

2. Odwołaj się do wiedzy na temat II wojny światowej i wyjaśnij z jakiego powodu nie zaproszono na rozmowy jałtańskie przedstawicieli rządu londyńskiego.

3. Wyjaśnij znaczenie sprawy polskiej dla „Wielkiej Trójki” - któremu z przywódców najbardziej, Twoim zdaniem, zależało na jej omówieniu – uzasadnij swoje stanowisko.

b) Polityka mocarstw

Zastanów się, dlaczego Stalinowi mogło zależeć na przyłączeniu do Polski wschodnich terenów Niemiec. Jakie motywy polityczne mogły za tym stać? – uzasadnij swoją odpowiedź

c) Wielkie przesunięcia

1. Wyjaśnij słowa „formalnie dobrowolny transfer”.

2. Wyjaśnij termin „quasi-rząd – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego”.

3. Rozważ od czego zależała skala wysiedleń ludności polskiej.

2
Tryb prezentacji

Mieszkańcy Polski

Przesunięcie granic na zachód, postawiło państwo polskie przed problemem uporządkowania spraw ludnościowych. Za wschodnią granicą została ludność polska, a ziemie, które znalazły się w obrębie granic Polski, zamieszkiwane były na zachodzie przez ludność niemiecką, a na południowym wschodzie przez ludność ukraińską. Przed rządem polskim stanęło zadanie planowego i dobrze zorganizowanego przesiedlenia i repatriacji milionów ludzi. (…)

Przesunięcie granic Państwa Polskiego na zachód oznaczało początek olbrzymiej pracy nad zagospodarowaniem Ziem Zachodnich i Północnych, przy stratach ludności polskiej sięgających niemal 22 %. Przyjmuje się, iż w sierpniu 1939 roku Rzeczypospolita Polska liczyła 35,1 mln ludności, natomiast liczbę mieszkańców Polski w 1945 r. w nowych granicach terytorialnych szacowano na 19 milionów ludzi (bez ludności niemieckiej zamieszkałej jeszcze na Ziemiach Odzyskanych). Różnica pomiędzy danymi liczbowymi z 1939 r. a 1945 r. była więc ogromna – wynosiła 16,1 miliona osób! W wyniku bezpośredniej i pośredniej eksterminacji władz hitlerowskich i sowieckich oraz działań wojennych zginęło około 2 mln Polaków i 2,9 mln Żydów. Łączne straty obu tych narodowości wyniosły ok. 5 mln ludzi. Straty pozostałych narodowości, Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, Rosjan, Cyganów, wyniosły ok. 1 mln osób. Łączne straty całej ludności Polski w jej granicach z sierpnia 1939 roku ukształtowały się więc na poziomie ok. 6 mln obywateli. Analizując powyższe dane należy przyjąć, że na początku 1945 roku, poza nowymi granicami Polski znalazło się blisko 10 mln jej obywateli.

źródło

Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, ss. 20-22 [dostęp: 21.01.2023] Dostępny:

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) skąd wzięła się różnica 16,1 mln ludzi między danymi liczbowymi mieszkańców Polski przed wojną i po wojnie?

b) dokąd rząd polski miał repatriować osoby znajdujące się w 1945 roku poza obszarem wyznaczonym przez nowe granice Polski?

Zadania

1. Wyjaśnij różnicę między przesiedleniem, wysiedleniem, repatriacją.

2. Wyjaśnij, która ludność miała zostać wysiedlona, a która repatriowana przez rząd polski.

3. Rozważ trudności i wyzwania stojące przed polskim rządem w kwestii akcji przesiedleńczej i repatriacyjnej.

4. Rozważ trudności i wyzwania stojące przed ludnością poddaną akcji przesiedleńczej i repatriacyjnej.

3
Tryb prezentacji

Zmiany terytorialne i ludnościowe

Ziemie przyłączone  – „Ziemie  Odzyskane” – obejmowały obszar 102,8 tys. km kwadr., co  stanowiło  prawie  33%  powierzchni  kraju  w  nowych  granicach.  Ziemie te  były  rekompensatą  za  utracone  Kresy  Wschodnie  II  Rzeczpospolitej  o  powierzchni  180 tys. km kwadr., które stanowiły ok. 43% przedwojennego terytorium. W sumie w efekcie II wojny światowej Polska po przesunięciu jej granic o 250 km na zachód straciła per saldo 77 tys. km kwadr. (…) Pierwszy powojenny spis ludności (sumaryczny) wykazał 5 022,2 tys. osób zamieszkujących tereny przyłączone. (…)

Utrzymujący się przez wiele lat wysoki przyrost naturalny powodował szybszy wzrost liczby ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych niż na ziemiach dawnych i w efekcie mieszkańcy nowych obszarów mieli coraz większy udział w ogólnej liczbie  ludności  Polski.  W latach 1946–1960 udział mieszkańców ziem  przyłączonych w ogólnej liczbie ludności Polski wzrósł z ok. 20,98% do 25,7%, pomimo że w pierwszych powojennych latach ludność niemiecka była wysiedlana z terenów przyznanych Polsce. Udział ludności zamieszkującej województwa zachodnie i północne wzrósł z 20,78% w 1946 r. do 26,5% w 1972 r.

źródło

Joanna Dybowska, Kazimierz Szczygielski, Przemiany demograficzne w województwie opolskim 1945 – 2015 [w:] Rocznik Ziem Zachodnich 02/2018, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, s. 27 [dostęp: 21.01.2023] Dostępny: https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/292/154 ss.31-32

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) czy bilans przesunięcia granic Polski wypadał korzystnie dla nowego państwa w porównaniu z II Rzeczpospolitą? – odpowiedź uzasadnij odwołując się także do tekstu 1 a.

b) czy można powiedzieć, że tzw. ziemie odzyskane rozwijały się lepiej niż tzw. ziemie dawne Polski? – odpowiedź uzasadnij

Zadania

Rozważ przyczyny wysokiego przyrostu naturalnego na tzw. ziemiach odzyskanych.

4
Tryb prezentacji

Instytucja PUR

(…) pod koniec 1944 roku powołano instytucję, której zadaniem było szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji przesiedleń ludności na wielką skalę, zarówno w kraju jak i spoza granic Polski. Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 roku został powołany Państwowy Urząd Repatriacyjny. Dekret wszedł w życie z dniem 12 października 1944 roku. Podstawowym celem PUR miało być przeprowadzenie repatriacji ludności, która wskutek zmiany granic pragnęłaby repatriować się z ziem utraconych na tzw. ziemie odzyskane lub powrócić z wojennej tułaczki do kraju. (…)

źródło

Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s.5/513 [dostęp: 21.01.2023] Dostępny: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) czy repatriacją ludności i przesiedleniami miały zajmować się organizacje społeczne, czy też administracja PKWN? – odpowiedź uzasadnij odwołując się do tekstu.

b) czy wszystkie ziemie dawnej polski w październiku 1944 roku znajdowały się pod zarządem PKWN? – odpowiedź uzasadnij, odwołując się do wiedzy historycznej, dotyczącej dziejów II wojny światowej.

Zadania

1. Zapisz główne zadania stojące przed PUR.

2. Wskaż możliwe kierunki, z których mogli przyjeżdżać obywatele polscy na nowe ziemie.

3. Wskaż możliwe wyzwania, stojące przed PUR w trakcie wykonywania zadań głównych przewidzianych dla tej instytucji.

5
Tryb prezentacji

a) Pomoc

Obietnice

Przewidywano, że przesiedlającym się anulowane będą wszystkie zaległości w dostawach w naturze, podatkach pieniężnych i opłatach ubezpieczeniowych w latach 1944/1945. Przesiedlający się mieli ponadto otrzymać pożyczki na zagospodarowanie się w wysokości 5 tysięcy złotych do spłaty w ciągu 5 lat. PKWN zobowiązywał się także do przydzielenia, na zasadach ogólnych, przewidzianych przepisami o reformie rolnej, przesiedleńcom-rolnikom ziemię.

źródło

Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s.23 [dostęp: 21.01.2023] Dostępny: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Pomoc

Dlaczego PKWN zdecydował się na zwolnienia podatkowe dla przesiedleńców?

b) Wezwanie

a) w jaki sposób, oprócz przedstawiania korzyści finansowych, zachęca się rolników do przesiedlenia?

b) jaki obraz ziemi kieleckiej przedstawia się rolnikom w odezwie, a jak wygląda wyobrażenie ziem zachodnich?

c) z jakiego powodu wydano odezwę?  – odpowiedź uzasadnij odwołując się do tekstu.

4) jak sądzisz, dlaczego autorzy odezwy uznali za konieczne wyjaśnienie terminów: 100%, 50%, 25%?

c) Szczęście na ziemiach odzyskanych – kronika filmowa

a) czy osadnicy przedstawieni w kronice jadą z tzw. ziem dawnych, czy z ziem przyłączonych do ZSRR w 1945 roku?

b) jaki przekaz w sferze emocjonalnej zawiera materiał filmowy? – odpowiedź uzasadnij

Zadania

a) Pomoc

1. Wyjaśnij termin „reforma rolna”.

2. Rozważ słuszność postępowania PKWN wobec przesiedleńców – dlaczego zdecydowano się na ulgi i pożyczki.

3. Zdefiniuj główny cel polityki PKWN, któremu służyły wymienione w tekście przywileje.

b) Wezwanie

1. Wyjaśnij terminy: bezrolny i małorolny.

2. Wskaż ideowe argumenty, które przedstawiane są rolnikom.

3. Scharakteryzuj kolejność działań przyszłych osadników, przed podjęciem decyzji.

c) Szczęście na ziemiach odzyskanych – kronika filmowa

1. Rozważ czy termin „repatrianci” został użyty w materiale filmowym właściwie.

2. Porównaj materiał filmowy z odezwą do rolników. Wskaż podobieństwa i różnice w przekazie propagandowym.

3. Wyjaśnij funkcję propagandową zdania „Choć tęskno opuszczać ziemię, na której się urodzili, jadą pewni i ufni w swą przyszłość”.

Bibliografia

1. 77. rocznica rozpoczęcia obrad wielkich mocarstw w Jałcie, Komunikat IPN [

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/158765,77-rocznica-rozpoczecia-obrad-wielkich-mocarstw-w-Jalcie.html

2. Joanna Dybowska, Kazimierz Szczygielski, Przemiany demograficzne w województwie opolskim 1945 – 2015 [w:] Rocznik Ziem Zachodnich 02/2018, Ośrodek Pamięć i Przyszłość

 https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/292/154 ss.31-32

3. Grzegorz Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w Europie. [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003

4. Stanisław Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich latach 1945 – 1970, IPN, Warszawa 2005

5. Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007 

 https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

Filmografia:

Na Zachód! Osadnicy z powiatu piotrkowskiego, PKF 20/47 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9311

Ikonografia:

Odezwa do rolników wzywająca do wyjazdu na ziemie zachodnie. Podpisano: Wojewódzka Komisja Przesiedleńcza w Kielcach, Sygn. 58/1193/0/-/101 

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3008581