Polska

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

a) Wojna

Romowie

Zagłada Romów w czasie II wojny światowej nie odbywała się wyłącznie w warunkach obozowych. Duża część tych, którzy zamieszkiwali kraje okupowane przez III Rzeszę, stała się ofiarami Grup Operacyjnych SS (Einsatzgruppen SS). Ginęła tam, gdzie złapali ich oprawcy. Zabijano pojedyncze osoby, ale również całe tabory, a ciała grzebano w lasach. Nie wiadomo, ilu dokładnie Romów i Sinti zginęło na skutek masowych rozstrzeliwań. W samym tylko Generalnym Gubernatorstwie znajduje się około stu osiemdziesięciu miejsc, w których dokonano mordu na Romach. Pozaobozowa eksterminacja Romów prowadzona była głównie na obszarze okupowanej Ukrainy, Białorusi, Jugosławii i Polski.

źródło

Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Romowie i Sinti w KL Auschwitz [w:] Głosy Pamięci nr 7 Romowie w KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, Oświęcim 2011, s. 15

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Wojna

Skąd wynika trudność oszacowania Zagłady Romów i Sinti?

b) Polityka represji

W jaki sposób niemieckie władze uzasadniały postępowanie wobec ludności romskiej?

c) Po wojnie w Polsce

Jakie, według Ciebie, cele przyświecały władzy państwowej w polityce wobec Romów? – odwołaj się do poprzednich materiałów.

d) Stereotypy

a) jak sądzisz dlaczego pomija się fakt, że nie wszyscy Romowie prowadzili wędrowny tryb życia?

b) jak sądzisz dlaczego część Romów prowadziła wędrowny tryb życia?

e) Naród i tożsamość

a) w jaki sposób społeczność romska radzi sobie z zachowaniem tożsamości?

b) dlaczego rok 1971 stanowi ważną datę w historii Romów?

c) dlaczego przyjęto, że nazwa Romowie będzie nazwą obowiązującą?

Zadania

a) Wojna

Sprawdź ile osób z ludności romskiej zginęło w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

b) Polityka represji

Scharakteryzuj politykę władz III Rzeszy wobec ludności romskiej.

c) Po wojnie w Polsce

1. Wyjaśnij pojęcie „produktywizacja”.

2. Scharakteryzuj wizerunek Romów, który przyjęła władza państwowa, rozpoczynając działania wobec Romów.

3. Rozważ czy polityka wobec Romów w Polsce powojennej miała na celu pozbawienie tożsamości ludność romską.

4. Rozważ podobieństwa i różnice w polityce państwa niemieckiego w czasie wojny i polskiego po wojnie wobec ludności romskiej.

d) Stereotypy

1. Scharakteryzuj rolę stereotypów w postrzeganiu Romów. Czemu mają służyć?

2. Rozważ związek między stereotypami na temat Romów a polityką państw niemieckiego w czasie wojny i polskiego po wojnie wobec ludności romskiej.

e) Naród i tożsamość

1. Wyjaśnij bezzasadność stereotypu wędrownego trybu życia przypisywanego wszystkim Romom.

2. Rozważ przyczyny podejmowania wędrownego trybu życia przez niektórych Romów.

3. Odwołując się do poprzednich materiałów, zastanów się nad konsekwencjami romofobii dla społeczności romskiej.

4. Odwołując się do poprzednich materiałów zastanów się nad konsekwencjami panowania romofobii w społeczności polskiej.

2
Tryb prezentacji

a) Odpowiedzialność zbiorowa

Ślązacy

Władze komunistyczne, niezrażone niepowodzeniami polityki narodowościowej władz niemieckich podczas okupacji, rozpoczęły porządkowanie kwestii narodowościowych na Górnym Śląsku, opierając się na wynikach akcji volkslisty. Założono, że osoby zaliczone do grupy I i II to Niemcy lub co najmniej zdrajcy narodu. Wynikało to z nieznajomości stosunków narodowościowych oraz chęci szybkiego i surowego rozprawienia się ze wszystkimi, którzy zaparli się polskości. Zrównanie osób wpisanych na niemiecką listę narodowościową na Górnym Śląsku z volksdeutschami w Generalnym Gubernatorstwie doprowadziło do przeniesienia oceny volksdeutscha-zdrajcy na Śląsk, gdzie niemal cała ludność została wpisana na volkslistę, i powstania wypaczonego wizerunku ,,Ślązaka-zaprzańca”. Jak pisał wicewojewoda śląski Jerzy Ziętek, ,,społeczeństwo polskie niejednokrotnie odczuło działalność »volksdeutschów« na własnej skórze, zwłaszcza na terenie tzw. Guberni. Toteż z wielką niecierpliwością oczekiwało [...] chwili wyzwolenia spod jarzma barbarzyńcy niemieckiego, by móc ukarać tych, którzy rzeczywiście zdradzili Naród Polski jako tak zwani »volksdeutsche«". Z volksdeutschami rozprawić się chcieli również przybywający na Górny Śląsk urzędnicy oraz funkcjonariusze organów bezpieczeństwa, którzy nie byli zorientowani w realiach polityki narodowościowej władz niemieckich.

źródło

Adam Dziurok, Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. IPN, Warszawa 2002,  s. 12

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Odpowiedzialność zbiorowa

a) w jaki sposób władze III Rzeszy traktowały mieszkańców Górnego Śląska?

b) z czego wynikała różnica między osobami wpisanymi na volkslistę na Górnym Śląsku a volksdeutschami z Generalnej Guberni?

c) na czym polegało nadużycie rozumienia i oceny przez władze Polski powojennej terminu volksdeusch na Górnym Śląsku?

d) dlaczego reszta społeczeństwa i władze chciały karać Ślązaków? – odpowiedź uzasadnij odwołując się do tekstu.

b) Represje

Sprawdź i wyjaśnij konsekwencje deportacji Ślązaków do Związku Radzieckiego.

Zadania

a) Odpowiedzialność zbiorowa

1. Sprawdź znaczenie poszczególnych grup volkslisty.

2. Rozważ przyczyny natury politycznej stosowania wypaczonego wizerunku Ślązaków przez władze Polski. Jaki związek mogła mieć taka polityka z umacnianiem pozycji nowego rządu?

3. Sprawdź w wyniku jakich działań Górny Śląsk znalazł się w Polsce po I wojnie światowej.

b) Represje

Sprawdź i wyjaśnij konsekwencje deportacji Ślązaków do Związku Radzieckiego.

3
Tryb prezentacji

a) Ludność

Mazurzy

Społeczność ta [Mazurów] po  1945 r.  ulegała  stopniowej  dezintegracji  i  rozpadowi,  głównie w wyniku kolejnych fal migracji do Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej na Mazurach, podobnie jak na innych obszarach Ziem Zachodnich i Północnych, w zasadniczy sposób zmieniły się dotychczasowe stosunki państwowe, polityczne, wyznaniowe, gospodarcze, ludnościowe i narodowe. Z 80 tys. Mazurów, którzy pozostali na swej ojczystej ziemi po 1945 r., obecnie w Polsce mieszka ich około 6–10 tys. (w spisie powszechnym z 2011 r. deklarację identyfikacji z mazurskością złożyło  ponad  1,6  tys.  osób).  Główne  skupiska  ludności  mazurskiej  znajdowały  się  w 1947 r. w powiatach: mrągowskim (28,5 tys.), szczycieńskim (14,3 tys.), ostródzkim (9 tys.), giżyckim (7 tys.) oraz piskim (4,4 tys.) i kętrzyńskim (3,6 tys.).

źródło

Andrzej Sakson, Mazurzy – dylematy tożsamości. [w:] Rocznik Ziem Zachodnich 01/2017, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, s. 36 [dostęp: 21.01.2023] Dostępny:

https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/164/106

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Ludność

Jak sądzisz, dlaczego członkowie społeczności Mazurów wyjeżdżali z Polski?

b) Nazewnictwo powojenne

Dlaczego, Twoim zdaniem, ludność miejscowa protestowała przeciwko zamianie nazw miejscowości?

c) Represje i prześladowania

a) dlaczego, Twoim zdaniem, Mazurzy byli represjonowani i prześladowani przez ludność z ziem dawnych? Jakie wyobrażenia motywowały sprawców?

b) dlaczego przykłady prześladowania Mazurów były, Twoim zdaniem, przemilczane?

Zadania

a) Ludność

Sprawdź pochodzenie Mazurów na wymienionych ziemiach.

b) Nazewnictwo powojenne

1. Wyjaśnij powody polityki zmiany nazw miejscowych.

2. Określ na ile nowe nazwy pozwalały na zachowanie ciągłości historycznej regionu.

3. Wyjaśnij, której ludności najbardziej zależało na zmianie nazw miejscowych

c) Represje i prześladowania

1. Rozważ konsekwencje prześladowań wobec Mazurów w okresie powojennym. Odwołaj się też do poprzednich materiałów.

2. Rozważ sytuację Mazurów na tle innych społeczności w reszcie regionów Polski – na Górnym Śląsku czy Rzeszowszczyźnie.

4
Tryb prezentacji

a) Wysiedlenia

Łemkowie

Wysiedlenia lat 1944-1947, które dotknęły grupę zmieniły także oblicze Łemkowszczyzny, straciła ona jednoznacznie etniczny charakter. Miejsca zamieszkiwane przez Łemków zajęli polscy osadnicy. I chociaż o obecności Łemków świadczą do dzisiaj charakterystyczne ze względu na swą architekturę miejsca kultu i cmentarze, to jednak jej charakter się zmienił. W związku z traumą wysiedleń, która (…) jest podstawowym doświadczeniem integrującym społeczność łemkowską nie można już też powiedzieć, że Łemko, to ten kto mieszka na Łemkowynie. Łemko bowiem może równie dobrze mieszkać w którejś z wsi Łemkowszczyzny jak i we Wrocławiu, Legnicy czy Przemkowie. Potwierdzają to wyniki Spisu Powszechnego z 2002 roku – największa ilość deklaracji łemkowskich (3082) pochodziła z województwa dolnośląskiego. Wysiedlenia to jedna z głównych przyczyn zmiany etnicznego oblicza Łemkowszczyzny. Nie bez znaczenia były także procesy modernizacji, i będąca jej wynikiem zwiększona ruchliwość społeczna, przerwały one bowiem wielowiekową izolację społeczności, izolację, która chroniła łemkowską tożsamość i sprawiała, że nie była ona atakowana przez wpływy z zewnątrz.

źródło

Ewa Michna, Tożsamość Łemków u progu XXI wieku. Ciągłość i zmiana., ss. 198-199 [dostęp: 22.01.2023] Dostępny:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-c5a1317a-76d4-4d1d-a3a3-f0ff90953918

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Wysiedlenia

a) w którym kierunku ludność łemkowska byłą wysiedlana w roku 1947?

b) dlaczego trauma wysiedlenia pełni rolę doświadczenia integrującego społeczność łemkowską?

b) Wyludnienie

a) dlaczego władze postanowiły przesiedlić Łemków, którzy postanowili zostać  w swoich siedzibach?

b) jak sądzisz,  dlaczego turyści mogą mijać opisane miejsca bez większej refleksji? Co mogłoby taką refleksję wzbudzić?

c) co na temat dobrowolności wyjazdów nie jest poruszone w tekście?

c) Powroty

a) w jaki sposób zmienił się skład etniczny Łemkowszczyzny w okresie powojennym?

b) dlaczego w ramach akcji „Wisła” przesiedlano Łemków akurat na tzw. Ziemie Odzyskane?

Zadania

a) Wysiedlenia

Sprawdź, gdzie na mapie Polski leży obszar Łemkowszczyzny.

b) Wyludnienie

Przypomnij sobie cele akcji „Wisła”. Określ, do której narodowości  władze polskie przypisywały Łemków.

c) Powroty

1. Przypomnij sobie na czym polegała sytuacja przymusu sytuacyjnego na opisywanych terenach.

2. Wyjaśnij powody, dla których Łemkowie wracali na dawne ziemie.

5
Tryb prezentacji

a) Tożsamość

Białorusini

Najważniejszymi zagadnieniami, które dominowały w transferze z Białorusi były sprawy kryteriów określających narodowość uprawnionych do wyjazdu do Polski (nie wszyscy rdzenni mieszkańcy Białorusi czuli się Białorusinami i w obawie przed Sowietami chcieli zostać przesiedleni wraz z Polakami) oraz kwestia mienia. Wyłonił się tam też specyficzny problem Tatarów i Karaimów, którym władze białoruskie odmawiały prawa do przesiedlenia do Polski. Władze Polski domagały się uznania zasady samookreślenia, a w przypadkach wątpliwych z punktu widzenia strony białoruskiej proponowano oparcie się na dokumentach, zeznaniach świadków oraz takich obiektywnych sprawdzianach jak język i związki kulturowe. Znaczny odłam ludności Białorusi określał się jako „tutejsi”, nie poczuwając się ani do polskiej, ani do białoruskiej wspólnoty narodowej (…)

źródło

Wojciech M. Hrynicki, Jarosław Widerski, Łamanie praw człowieka podczas migracji ludności u schyłku i po II wojnie światowej w Europie [w:] Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 24, 2016 (92–117), s. 108 [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-49f37994-d421-3dfd-bf05-57067b36038c

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Tożsamość

a) jak rozumiesz termin „tutejsi”.

b) jak sądzisz, dlaczego komunistyczne władze Białorusi utrudniały wyjazd osobom, chcącym wjechać do Polski?

c) dlaczego Tatarom i Karaimom odmawiano wjazdu do Polski?

d) jak sądzisz, czego władze wymagały od osób, określających się jako „tutejsi”?

b) Konflikt etniczny i społeczny

a) na czym polegał tzw. narodowościowy awans?

b) jaką rolę pełnił w motywacji Białorusinów do ochrony tożsamości przedwojenny polski nacjonalizm?

c) w jaki sposób nowe władze Polski wykorzystywały antagonizmy polsko-białoruskie do własnej polityki?

c) Lęk i prześladowanie

a) jak sądzisz, dlaczego nie wierzono w brutalność pacyfikacji białoruskich wsi?

b) jakie mogły być konsekwencje brutalnych pacyfikacji wsi białoruskich?

c) dlaczego napadający palili wsie?

d) Zostać czy wyjechać?

Jak sądzisz, dlaczego tylko 20% ludności zdecydowało się wyjechać?

Zadania

a) Tożsamość

1. Sprawdź kim są Karaimi i Tatarzy.

2. Scharakteryzuj mozaikę ludnościową opisywanego regionu.

3. Rozważ konsekwencje społeczne i psychiczne wielkiej polityki przesiedleń dla osób tzw. „tutejszych”.

b) Konflikt etniczny i społeczny

1. Wyjaśnij cele polityczne opisywanych grup podziemia polskiego.

2. Scharakteryzuj stosunek innych narodowości do Białorusinów na terenie białostocczyzny, z punktu widzenia samych Białorusinów.

3. Wyjaśnij pojęcie „pacyfikacja”.

c) Lęk i prześladowanie

1. Rozważ sytuację Białorusinów w kontekście innych regionów – np. Rzeszowszczyzny, Górnego Śląska i Mazur.

2. Rozstrzygnij, czy działania „Burego” można nazwać czystką etniczną.

3. Sprawdź w jaki sposób postać kapitana „Burego” jest postrzegana we współczesnej historiografii polskiej.

d) Zostać czy wyjechać?

Sprawdź, ile osób ludności białoruskiej żyje w dzisiejszej Polsce.

6
Tryb prezentacji

a) Pogrom kielecki

Żydzi

„W czwartek, 4 lipca 1946 r. tłum mieszkańców Kielc, przy udziale milicjantów i żołnierzy, dokonał masakry ocalałych z Holocaustu Żydów, mieszkających w budynku przy ulicy Planty 7/9. Iskrą, która zainicjowała wybuch przemocy, była plotka o mordzie rytualnym chrześcijańskich dzieci.

Ciąg wydarzeń prowadzących do pogromu kieleckiego rozpoczęło zniknięcie z domu ośmioletniego Henryka Błaszczyka. Ojciec, Walenty Błaszczyk, zgłosił zaginięcie syna na posterunku milicji. Tymczasem chłopiec bez wiedzy rodziców przebywał u rodziny na wsi. Kiedy 3 lipca wieczorem wrócił do domu, w obawie przed karą opowiedział, że przez trzy dni był uwięziony przez Żydów w piwnicy, skąd udało mu się uciec. Chłopiec najwyraźniej odwołał się do funkcjonującej w świadomości potocznej legendy o porywaniu dzieci chrześcijańskich "na macę" (a krążącej po wojnie unowocześnionej wersji – o wykorzystywaniu ich krwi do transfuzji, mającej wzmocnić wycieńczonych Żydów). (…) Żołnierze i milicjanci, którzy podzielali nastroje ogółu, wywlekali Żydów na zewnątrz i oddawali ręce tłumu. Kilka osób wyrzucili przez okna i z balkonu drugiego piętra. Ofiary bito sztachetami, kamieniami, żelaznymi prętami, kolbami karabinów. Część poszkodowanych miała rany postrzałowe i od bagnetów. Nieliczni funkcjonariusze i cywile, którzy stawali w obronie Żydów, spotykali się z agresją rozhisteryzowanego tłumu jako "żydowskie pachołki". (…) Antyżydowska agresja rozlała się również na ulice Kielc. Doszło do kilku zabójstw i napaści na żydowskie mieszkania. (…) Podczas pogromu zginęło co najmniej 40 Żydów, a także 2 Polaków, którzy stanęli w ich obronie; rannych zostało około 40 osób. Następstwem pogromu kieleckiego był wybuch paniki wśród polskich Żydów i fala emigracji, która objęła około 100 tysięcy osób.”

źródło

Pogrom Żydów w Kielcach [dostęp: 12.02.2023] Dostępny:

https://www.polin.pl/pl/rocznica-pogromu-zydow-w-kielcach

 

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Pogrom kielecki

a) jak sądzisz, jak bardzo mit o „mordzie rytualnym” był rozpowszechniony, zważywszy na opowieść chłopca?

b) jaki skutek miała szerząca się opowieść o pogromie?

b) Ocaleni

a) dlaczego Żydzi po pogromie kieleckim przenosili się do większych miejscowości?

b) jaki cel chciały osiągnąć władze polskie, pozwalając na wyjazdy do Palestyny?

c) Próba powrotu do życia

a) jak sądzisz, dlaczego nie-Żydzi nie rozumieli działań instytucji żydowskich?

b) w jaki sposób „produktywizacja ludności żydowskiej” po wojnie miałaby pomóc w przezwyciężeniu „stanu rozpaczy i apatii”?

c) z czego mogły wynikać trudności w zatrudnianiu Żydów ocalałych z Holocaustu?

d) czy Żydzi po Holocauście musieli mierzyć się z antysemityzmem w Polsce?

d) Odmowa istnienia

a) dlaczego Żydów powracających do swoich domów po Holocauście traktowano jak upiory?

b) jak rozumiesz użyty w tekście termin „nieboszczyk na urlopie”?

e) Tożsamość ukryta

a) na czym polega syndrom „ucieczki od grupy”?

b) jakie, Twoim zdaniem, konsekwencje ponosi człowiek, u którego syndrom „ucieczki od grupy” się pojawi?

f) Niepamięć destrukcyjna

a) dlaczego ukuto termin „mienie pożydowskie”? – uzasadnij odpowiedź, odwołując się do poprzednich materiałów.

b) dlaczego synagoga i dom kahalny straciły po wojnie swój kontekst społeczny?

c) dlaczego, Twoim zdaniem, wiedza o Żydach powracających i zamordowanych po wojnie mogła niepokoić mieszkańców?

e) dlaczego władze komunistyczne nie chciały pamiętać o żydowskiej przeszłości miasta?

Zadania

a) Pogrom kielecki

1. Wskaż na podstawie tekstu, kto brał udział w pogromie.

2. Scharakteryzuj zachowanie ludzi biorących udział w pogromie

b) Ocaleni

1. Zsumuj liczby podane w tekście i porównaj je z danymi dotyczącymi tych samych obszarów na terenie Polski przedwojennej.

2. Przypomnij i scharakteryzuj motywy tolerowania przez władze polskie pogromów na Żydach w powojennej Polsce.

c) Próba powrotu do życia

Rozważ, czy Żydzi po holocauście musieli mierzyć się z antysemityzmem w Polsce.

d) Odmowa istnienia

1. Rozważ, czy za prześladowaniem Żydów po wojnie kryły się motywy wynikające ze stereotypów.

2. Rozstrzygnij, czy za prześladowaniem Żydów po wojnie kryły się motywy natury własnościowej.

e) Tożsamość ukryta

1. Rozważ powojenne losy Żydów w kontekście losów ludności omówionych regionów – Górnego Śląska, Mazur, Rzeszowszczyzny, Białostocczyzny, Łemkowszczyzny

2. Wyjaśnij motywy stojące za ukrywaniem przez część Żydów własnej tożsamości.

f) Niepamięć destrukcyjna

1. Sprawdź pojęcia: synagoga, dom kahalny, sztetl.

2. Sprawdź jaką politykę wobec Żydów prowadziło państwo polskie za czasów rządów Władysława Gomułki.

3. Zlokalizuj Działoszyce na mapie Polski.

7
Tryb prezentacji

a) Plan wysiedlenia

Niemcy

Werdykt konferencji Poczdamskiej z dnia 2.08.1945 r. był w tej dziedzinie jednoznaczny: "Trzy rządy rozważywszy sprawę pod każdym względem uznają, że należy przedsięwziąć przesiedlenie do Niemiec ludności niemieckiej lub jej elementów pozostałych w Polsce..." (…). Spełnienie tego postanowienia, w ówczesnych warunkach istniejących w 1945, r., wymagało wysiedlenia do poczdamskich Niemiec ponad 3,0 min byłych obywateli niemieckich. Ponadto na terenach II Rzeczypospolitej, położonych na zachód od linii Curzona przebywało jeszcze niecałe 0,5 mln osób narodowości niemieckiej. Plan wysiedlenia Niemców z Polski zaaprobowała Sojusznicza Rada Kontroli 20.11.1945 r., która będąc świadoma rozmiarów akcji i jej konsekwencji przewidywała przesiedlenie z Polski do Niemiec 3,5 min ludności narodowości niemieckiej. Zamierzano około 2,0 min Niemców skierować do strefy sowieckiej, zaś 1,5 min do strefy brytyjskiej.

Zorganizowane wysiedlanie ludności niemieckiej rozpoczęło się dopiero w 1946 r., poprzedzone porozumieniem polsko-brytyjskim z lutego tegoż roku. W tym czasie (14.02.1946 r.) odbył się w Polsce spis ludności, który odnotował na terytorium Polski 2288,0 tys. ludności niemieckiej. Ponadto 417,4 tys. osób było objętych akcją weryfikacyjną mającą na celu wyjaśnienie narodowości. Osoby nie zweryfikowane, które nie udowodniły swojej polskości były przeznaczone do wysiedlenia.

źródło

Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000, ss. 59 - 60 [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Plan wysiedlenia

a) czemu miała służyć akcja weryfikacyjna?

b) dlaczego zorganizowanie przesiedlenia wymagało porozumienia ze stroną brytyjską?

c) jak sądzisz w jaki sposób przeprowadzano weryfikację?

b) Etapy wysiedlenia

1. Jak sądzisz, przed czym uciekała ludność niemiecka w pierwszej fazie?

2. Jakie motywy stały za wcześniejszą akcją wysiedlenia, prowadzoną przez polskie władze?

3. Dlaczego, mimo zakazu, władze polskie kontynuowały przesiedlenia? – dzięki czemu było to możliwe?

c) Pogromy i lincze

a) dlaczego nikt nie ścigał i rzadko karał za zabicie Niemca?

b) w jaki sposób usprawiedliwiano zabijanie Niemców?

c) jaką rolę w polityce antyniemieckiej odegrały obozy koncentracyjne dla Niemców?

d) Propaganda wysiedleń

a) jaki propagandowy wydźwięk ma kronika?

b) dlaczego padają słowa „Niech pakują manatki i zabierają się do swojej ojczyzny”?

c) dlaczego w kronice podkreśla się „humory wyjeżdżających” i uśmiechy?

d) jaką funkcję propagandową pełnią pokazane w kronice drogowskazy?

e) o jakich wydarzeniach jest mowa w odwołaniu do września 1944 roku?

f) dlaczego w kronice podkreślone zostało wyposażenie wagonów i zaopatrzenie przesiedleńców?

e) Kto zostaje?

a) czy Ernest Matysek przeszedł proces weryfikacyjny? – odpowiedź uzasadnij.

b) w jaki sposób autorzy uzasadniają swój wniosek?

c) dlaczego w piśmie powołuje się na zebranie pracowników zakładu? Czemu ma służyć ta wzmianka?

Zadania

a) Plan wysiedlenia

1. Wyjaśnij funkcję Sojuszniczej Rady Kontroli.

2. Sprawdź liczbę i status Niemców mieszkających obecnie w Polsce.

b) Etapy wysiedlenia

Opisz fazy przesiedlania ludności niemieckiej - określ przyczyny i przebieg przesiedlenia w każdej z faz.

c) Pogromy i lincze

1. Wskaż czynniki sprzyjające atmosferze pogromowej.

2. Oceń rolę administracji polskiej w pogromach.

3. Oceń rolę Armii Czerwonej w sytuacji Niemców, znajdujących się na terenie Polski.

d) Propaganda wysiedleń

1. Porównaj wydźwięk propagandowy filmu z poprzednimi materiałami. Wskaż różnice i cel propagandowej kroniki.

2. Porównaj sposób pokazania wyjścia Polaków z Warszawy i wyjazdu Niemców z Wrocławia. Czemu ma służyć taki sposób narracji?

3. Wyjaśnij sens słów: „Niczego nam nie żal. Szczęśliwej drogi. Żegnamy na zawsze.”

e) Kto zostaje?

Wyjaśnij motywy autorów pisma podane przez nich samych. Czy bez podobnego uzasadnienia mogliby prosić o pozostawienie Ernesta Matyska w Polsce? – odpowiedź uzasadnij.

8
Tryb prezentacji

a) Przymus bezpośredni

Ukraińcy

W stosunku do Litwinów, Białorusinów i Ukraińców obowiązywać miała także zasada dobrowolności. Przymus sytuacyjny w największym stopniu odczuwali Ukraińcy, jednak nie był on na tyle silny, żeby zmusić znaczącą większość ludności ukraińskiej do opuszczenia swojej ojczyzny lokalnej. W przypadku ludności ukraińskiej, która z racji liczebności, jak i z uwagi na poziom eskalacji konfliktu narodowościowego uznawana była za element wrogi, jesienią 1945 r. zastosowano - za zgodą władz radzieckich - przymus bezpośredni. Wysiedlenie ponad 482 tys. osób, czyli - jak oceniano w 1946 r. - aż 97 proc. zamieszkałych w Polsce Ukraińców, oznaczać miało definitywne rozwiązanie problemu mniejszości ukraińskiej w państwie polskim. W przypadku ludności litewskiej i białoruskiej brak przymusu bezpośredniego spowodował, że tylko nieznaczna jej część przesiedliła się na wschód.

źródło

Grzegorz Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych, przymusowych migracji w Europie. [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003, s.40

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Przymus bezpośredni

Dlaczego na przymus bezpośredni musiały wyrazić zgodę władze radzieckie?

b) Kontynuacja akcji „W”

Dlaczego akcję „W” kontynuowano po oficjalnym zakończeniu operacji?

c) Osobno

a) na czym miała polegać „asymilacja Ukraińców”?

b) dlaczego w sposób szczególny traktowano inteligencję?

c) dlaczego zakazywano Ukraińcom swobody przemieszczania się?

e) jak sądzisz, dlaczego zdaniem władz łączenie rodzin osiadłych przed akcją „W” z nowoprzybyłymi nie było tak niebezpieczne?

d) Życie na wygnaniu

a) jak sądzisz, dlaczego część osób przesiedlonych w ramach akcji „W” decydowała się na wyjazd do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej?

b) w jaki sposób władze polskie próbowały pozbawić tożsamości przesiedlonych Ukraińców? Wskaż odpowiednie elementy postępowania wobec ludności ukraińskiej.

c) dlaczego, Twoim zdaniem, mówienie w języku Ukraińskim uznawano w społeczeństwie polskim za przejaw ukraińskiego nacjonalizmu?

e) Nowi osadnicy

Dzięki czemu możliwa była polska akcja osadnicza?

Zadania

a) Przymus bezpośredni

1. Wyjaśnij powody uznawania Ukraińców za „element wrogi”.

2. Przypomnij sobie, jak wyglądała sytuacja polityczno-społeczna na ziemiach zamieszkiwanych przez Ukraińców. Na czym polegał przymus sytuacyjny?

3. Wyjaśnij różnicę w liczbach wysiedlonej ludności białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej.

b) Kontynuacja akcji „W”

Przypomnij skutki akcji „W” dla ludności łemkowskiej.

c) Osobno

1. Wyjaśnij znaczenie rozporządzenia o nieużywaniu określenia „Ukrainiec”.

2. Rozważ, czy powojenną politykę polską wobec Ukraińców można nazwać wynaradawianiem? – odpowiedź uzasadnij.

3. Wyjaśnij sens zakazu przemieszczania się młodych ludzi.

d) Życie na wygnaniu

1. Wyjaśnij związek zakazów wydanych Ukraińcom z przejmowaniem ich mienia.

2. Porównaj politykę władz wobec przesiedlonych Ukraińców z prowadzoną wobec innych mniejszości. Wskaż podobieństwa i różnice.

e) Nowi osadnicy

1. Wskaż na mapie wspomniane tereny „poukraińskie”.

2. Wyjaśnij znaczenie propagandowe użytego w tekście słowa „zwolnione”.

9
Tryb prezentacji

Polacy – repatrianci i zatrzymani

Jednak aż 98% wyjeżdżających deklarowało narodowość polską, pozostali to Żydzi (1,3%), Tatarzy (0,2%) i inni. W sumie prawie pół miliona osób, z czego mężczyźni to zaledwie 25,6%. W obawie przed wyjazdem ludności niepolskiej władze białoruskie nie przedłużyły wyjazdów poza 1946 rok. (…)

W następstwie działań komunistów litewskich dnia 1 lipca 1946 r. na wyjazd zarejestrowano tylko ok. 45% Polaków, a w samym Wilnie ok. 20%. Choć akcja repatriacyjna nieco przyspieszyła, to po jej zakończeniu szacowano, że na Litwie zostało ponad 200 tys. osób, które chciały wyjechać do Polski, ale litewskie władze komunistyczne do tego nie dopuściły. Tyle samo z Litwy wróciło do Polski. Polacy starali się w dalszym ciągu emigrować już na własną rękę, trwało to aż do lat 60-tych XX w. (…)

W latach 1949‒1950 na podstawie spisów imiennych, zostało przesiedlonych na Pomorze Zachodnie (woj. szczecińskie) 200 osób narodowości litewskiej, uznawanych za tzw. element nielojalny i niebezpieczny wobec państwa. Z Litwy wysiedlono wtenczas około 171 tysięcy ludności narodowości polskiej. Polacy, którzy zostali na terenie powstałej Litewskiej SRR pozbawiono dostępu do religii i poddano sowietyzacji (…)

źródło

Wojciech M. Hrynicki, Jarosław Widerski,  Łamanie praw człowieka podczas migracji ludności u schyłku i po II wojnie światowej w Europie [w:] Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 24, 2016 (92–117), ss. 109/113 [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-49f37994-d421-3dfd-bf05-57067b36038c

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) jak sądzisz, jaki mógł być powód niechęci władz białoruskich i litewskich do wydawania pozwoleń na wyjazd?

b) jaką politykę władze polskie prowadziły w stosunku do ludności litewskiej zamieszkującej Polskę?

c) dlaczego Twoim zdaniem, pozbawiano Polaków dostępu do religii?

Zadania

1. Scharakteryzuj stosunek władz republik radzieckich -  białoruskiej i litewskiej - do wyjazdów ludności do Polski.

2. Wyjaśnij termin sowietyzacja.

10
Tryb prezentacji

Tatarzy

Współczesne osadnictwo tatarskie w Polsce związane jest z masowymi migracjami tej ludności w 1945 z terenów ZSRR. Tatarzy polscy osiedlili się w kilku rejonach. Jednym z nich było Pomorze Gdańskie, zwłaszcza sam Gdańsk - w 1959 roku powołano w nim odrębną gminę wyznaniową (obecnie liczy około 300 osób), a w 1990 roku zakończono budowę meczetu. Drugi obszar to Pomorze Zachodnie, zwłaszcza Szczecin, Gorzów Wlkp. i Trzcianka (większość Tatarów wyemigrowała jednak z niego ponownie w latach 60-tych, tym razem w okolice Białegostoku). Trzeci rejon to Dolny Śląsk, głównie Wrocław, tu jednak środowisko tatarskie uległo w latach pięćdziesiątych znacznemu rozproszeniu. I wreszcie miejsce czwarte, najważniejsze - Białostocczyzna, przede wszystkim wsie Bohoniki i Kruszyniany, jedyne miejscowości posiadające tradycyjne meczety i mizary (muzułmańskie cmentarze), które po 1945 roku znalazły się w Polsce, w związku z czym urosły do rangi miejsc kultu religijnego. 

źródło

Katarzyna Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Tatarzy, portal Etnologia.pl [dostępny: 26.01.2023] Dostęp:

http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-tatarzy.php

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) dlaczego Białostocczyzna jest najważniejszym miejscem, jeśli chodzi o utrzymywanie tożsamości tatarskiej?

b) jaką rolę w osadnictwie tatarskim po 1945 roku odegrały tzw. Ziemie Odzyskane?

Zadania

1. Przypomnij sobie, odwołując się do poprzednich materiałów, trudności na jakie napotykała ludność tatarska w kwestii wyjazdu do Polski.

2. Wyjaśnij pojęcie meczet.

11
Tryb prezentacji

Kaszubi

W latach międzywojennych ludność kaszubska znalazła się w ramach II Rzeczypospolitej, razem z Polakami dzieliła także dramaty II wojny światowej. Mimo to nie ustrzegła się przed akcjami weryfikacyjnymi w Polsce Ludowej, posądzano Kaszubów o sympatie proniemieckie, a niektórych zmuszono wręcz do opuszczenia kraju. Taki los spotkał zwłaszcza tzw. Słowińców, czyli silnie zgermanizowanych Kaszubów nadłebskich. Ci, którzy zostali, starali się zachować swą odrębność, czego wyrazem były dwa kongresy Kaszubów w 1946 roku (w Wejherowie zorganizowany z inicjatywy oddolnej, zaś w Szczecinie przez władze), na których starano się potwierdzić status ludności kaszubskiej jako odrębnej w ramach narodu polskiego grupy etniczno-kulturowej. Decyzją władz jednak ruch kaszubski sprowadzony został do sfery prywatności, ludność ta była nieustannie inwigilowana i dyskryminowana w zakresie politycznym oraz tradycyjnych form gospodarowania, prowadzono także politykę zsyłania młodzieży kaszubskiej w ramach służby wojskowej do kopalń. Dopiero w 1956 roku udało się Kaszubom założyć Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, liczące obecnie około 6 tysięcy członków i składające się z ponad 60 oddziałów terenowych (…)

Badania szacunkowe wskazują, że społeczność kaszubska liczy od 330 tysięcy do ponad pół miliona osób (…)

Bardzo istotny jest także fakt, że Kaszubi już od XIX wieku mają swoje elity, reprezentantów i ideologów. Najważniejszą rolę odgrywa jednak język kaszubski - przesądza on o trwaniu tej grupy, o jej bycie kulturowym i przyszłości. Poza granicami Polski specjaliści w dziedzinie klasyfikacji języków w zasadzie powszechnie przyznają językowi kaszubskiemu status odrębnego języka (…)

źródło

Katarzyna Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Kaszubi, portal Etnologia.pl [dostępny: 26.01.2023] Dostęp:

http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-kaszubi.php

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) dlaczego władze polskie negatywnie odnosiły się do Kaszubów po wojnie?

b) jakie konsekwencje ma sprowadzenie poczucia tożsamości grupy do sfery prywatnej?

Zadania

1. Sprawdź obecny status Kaszubów w Polsce.

2. Wskaż czynniki sprzyjające zachowaniu tożsamości Kaszubów.

3. Wskaż czynniki wpływające negatywnie na możliwość zachowania tożsamości przez Kaszubów.

4. Oceń skutki wysyłania kaszubskiej młodzieży do kopalń – co mogło stać za taką decyzją władz?

12
Tryb prezentacji

Karaimi

Na ziemiach polsko-litewskich znaleźli się na przełomie XIV i XV wieku. (…)

Po II wojnie natomiast w pierwszym okresie repatriowało się do Polski ok. 150 Karaimów, po 1956 jeszcze kilkadziesiąt osób, tak więc ogólna liczba Karaimów wahała się po 1945 roku od 200 do 300 członków tej mniejszości. Skupieni są w pięciu miastach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Wielu Karaimów, zwłaszcza ze starszego pokolenia, pozostało jednak w ZSRR, uważając, że wyjazd z tradycyjnych siedzib osłabi tożsamość grupy karaimskiej. (…)

źródło

Katarzyna Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Karaimi, portal Etnologia.pl [dostępny: 26.01.2023] Dostęp:

http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-karaimi.php

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Jak sądzisz, dlaczego szczególnie osoby ze starszego pokolenia Karaimów nie chciały opuszczać ZSRR?

Zadania

1. Wyjaśnij określenie Karaimi i Talmud.

2. Odwołując się do poprzednich materiałów, rozważ, czy wyjazd z obszaru starych siedzib może działać osłabiająco na możliwość zachowania tożsamości grupy.

Bibliografia

1. Jan Borowicz, Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady, Nowa Humanistyka 60, Warszawa 2020

2. Katarzyna Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Karaimi, portal Etnologia.pl

http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-karaimi.php3

3. Katarzyna Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Kaszubi, portal Etnologia.pl 

http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-kaszubi.php

4. Katarzyna Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Łemkowie, portal Etnologia.pl 

http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-lemkowie.php

5. Katarzyna Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Tatarzy, portal Etnologia.pl 

http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-tatarzy.php

6. Adam Dziurok, Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. IPN, Warszawa 2002

7. Górskim Szlakiem, Wołowiec - Nieznajowa - Radocyna - Czarne - Wołowiec - maj 2022 

https://gorskimszlakiem.blogspot.com/2022/05/woowiec-nieznajowa-radocyna-czarne.html

8. Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000 

https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

9. lgor Hałagida, Pierwsze lata Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski po przesiedleniu w ramach akcji ,Wisła" (1947-1952) [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003

10. Grzegorz Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych  przymusowych migracji w Europie. [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003

11. Wojciech M. Hrynicki, Jarosław Widerski,  Łamanie praw człowieka podczas migracji ludności u schyłku i po II wojnie światowej w Europie [w:] Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 24, 2016 (92–117) 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-49f37994-d421-3dfd-bf05-57067b36038c

12. Stanisław Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich latach 1945 – 1970, IPN, Warszawa 2005

13. Komunikat PUR. Opis dla: 56/3/0/1/8, Archiwum Państwowe w Przemyślu (Nr  466)  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/18032233?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=24&_Jednostka_id_jednostki=18032233   

14. Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007

[dostęp: 21.01.2023] Dostępny: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

15. Ewa Michna, Tożsamość Łemków u progu XXI wieku. Ciągłość i zmiana.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-c5a1317a-76d4-4d1d-a3a3-f0ff90953918

16. Podanie do starostwa powiatowego w Szprotawie, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Sygn. 89/988/0/4/34 , nr 50

 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6786236?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=3&_Jednostka_id_jednostki=6786236   

17. Romowie, strona internetowa Muzeum Auschwitz-Birkenau byłego niemieckiego i nazistowskiego obozu koncentracyjnego i Zagłady 

https://www.auschwitz.org/historia/rozne-grupy-wiezniow/romowie/

18. Romowie w okresie władzy ludowej w Polsce, strona internetowa  Stowarzyszenia Romów w Polsce

http://www.stowarzyszenie.romowie.net/Romowie-w-okresie-wladzy-ludowej-w-Polsce-128.html

19. Agnieszka Sabor, Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek. Przewodnik., Wydawnictwo Austeria, Kraków 2005

20. Andrzej Sakson, Mazurzy – dylematy tożsamości. [w:] Rocznik Ziem Zachodnich 01/2017, Ośrodek Pamięć i Przyszłość

 https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/164/106

21. Marek Szajda, Osadnictwo żydowskie we wspomnieniach Pionierów tzw. Ziem Odzyskanych. Fragmenty pamiętników z Kamiennej Góry i Szczecina. [w:] Rocznik Ziem Zachodnich 01/2017, Ośrodek Pamięć i Przyszłość 

 https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/article/view/185/127

22. Joanna Talewicz - Kwiatkowska, Romowie i Sinti w KL Auschwitz [w:] Głosy Pamięci nr 7 Romowie w KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, Oświęcim 2011

23. Joanna Talewicz – Kwiatkowska wypowiedź dla portalu Stories that move 

https://www.youtube.com/watch?v=Mpa74-HNTJo&t=5s

24. Karol Wilczyński, Rozmowa z Joanną Talewicz – Kwiatkowską, portal Salam Lab

 https://www.youtube.com/watch?v=AKV11SFZFB8

25. Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska, 1944 – 1947, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012

Filmografia:

Niemcy opuszczają Polskę. Wrocław - repatriacja, PKF 10/46

 http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4162