Polska

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Grupy przesiedlonych

Po przejęciu przez polską administrację terytorium położonego po wschodniej stronie linii Odry i Nysy Łużyckiej rozpoczęły się dwie równolegle prowadzone akcje przesiedleńcze. Z jednej strony dokonano wysiedlenia pozostałej jeszcze ludności niemieckiej do poczdamskich Niemiec, z drugiej strony miało miejsce planowe oraz spontaniczne zasiedlanie włączonych do Polski terenów przez ludność polską. Na obszar tzw. Ziem Odzyskanych zaczęła napływać ludność polska o różnym pochodzeniu terytorialnym. Zazwyczaj dzieli się ją na trzy grupy. Pierwsza kategoria to tzw. przesiedleńcy. Były to osoby, które zamieszkiwały terytorium, które było zarówno przed, jak i po wojnie w granicach państwa polskiego. Druga kategoria to byli tzw. repatrianci ze wschodu. Była to ludność pochodząca z ziem, które Polska utraciła na rzecz Związku Sowieckiego. Zazwyczaj miała ona przedwojenne obywatelstwo polskie. Trzecia kategoria ludności napływowej przyjechała z Niemiec oraz innych krajów zachodniej Europy. Przyjęto dla nie nazwę reemigrantów względnie repatriantów z zachodu. Najczęściej była to ludność, która była wywieziona w okresie okupacji do Niemiec. Byli wśród niej również przedstawiciele starej polskiej emigracji zarobkowej.

źródło

Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000, s. 65 [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) co kryje się pod określeniami dotyczącymi zasiedlania: planowe i spontaniczne?

b) dlaczego Polska utraciła terytoria na rzecz Związku Radzieckiego?

Zadania

1. Wyjaśnij określenie „poczdamskie Niemcy”.

2. Zdefiniuj krótko kategorie ludności podlegającej przesiedleniu.

3. Rozważ ewentualne problemy wynikające ze spotkania trzech różnych kategorii ludności, o różnym pochodzeniu i doświadczeniach, także wojennych na jednej ziemi.

2
Tryb prezentacji

Przesiedleńcy

Wśród osadników, czyli osób zmieniających dotychczasowe miejsca zamieszkania i osiedlanych na byłych terenach Rzeszy niemieckiej przekazanych Polsce byli: przesiedleńcy – czyli osoby przesiedlające się na poniemieckie tereny z obszaru Polski w granicach sprzed 1939 r. Wyróżnić można było wśród nich dwie grupy: pierwsza z nich to przesiedleńcy z tzw. ziem dawnych, czyli z województw położonych na zachód od granicy polsko-radzieckiej ukształtowanej po drugiej wojnie. (…) Grupa druga to przesiedleńcy z „centralnych” ziem polskich warszawskiego, kieleckiego, łódzkiego częściowo krakowskiego i lubelskiego. Dla większości tych przesiedleńców (zwanych „centralakami”) przeniesienie w nowe miejsce oznaczało awans materialny. Grupę tę tworzyli głównie małorolni chłopi oraz pracownicy najemni z majątków obszarniczych

źródło

Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 123

[dostęp: 21.01.2023] Dostępny: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Wyjaśnij, dlaczego przesiedlenie „centralaków” mogło stanowić dla nich awans materialny.

3
Tryb prezentacji

Autochtoni

Wśród grup ludności, które zagospodarowywały ziemie zachodnie byli również: autochtoni. Były to osoby najczęściej pochodzenia polskiego zamieszkałe przed wybuchem wojny na terytorium Niemiec. Była to jedyna zbiorowość, która nie zmieniła swojego miejsca zamieszkania i stąd posiadała cechy kulturowe charakterystyczne dla ludności pogranicza.

W stosunku do tej ludności władze zastosowały politykę „repolonizacyjną”. Paradoksalność tej sytuacji polegała jednak na tym, że z jednej strony obecnością tejże grupy ludności uzasadniano rzekomo „odwieczne” prawa Polski do ziem zachodnich i północnych, a z drugiej strony wyrażano zupełny brak zaufania wobec autochtonów (…)

Podobnie na Pomorzu władze radzieckie traktowały autochtonów, często wbrew ich woli lub dla „świętego spokoju” wpisanych na volkslistę, jako Niemców i dokonywały na nich mordów. Deportowano do ZSRR około 15 tysięcy autochtonów. Te trudne doświadczenia i niechętny stosunek nawet części nowych władz polskich do ludności autochtonicznej spowodował, że także po wojnie spotykały ją liczne szykany i prześladowania ze strony innych grup ludności polskiej.

źródło

Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, ss. 128 - 130 [dostęp: 21.01.2023] Dostępny: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) na czym polega polityka repolonizacyjna?

b) dlaczego część ludzi wpisywała się na volkslistę „dla świętego spokoju”?

c) co zdecydowało o niechętnym stosunku osadników do autochtonów?

Zadania

1. Wyjaśnij termin „ludność pogranicza”.

2. Sprawdź jakie cechy posiada ludność pogranicza.

3. Wyjaśnij paradoks polityki władz wobec autochtonów.

4
Tryb prezentacji

Między osadnikami

Generalnie, relacje pomiędzy ludnością rodzimą, repatriantami, przesiedleńcami a reemigrantami były tak skomplikowane, że mogłyby być tematem odrębnej dyskusji. Faktem bezspornym jest to, że „centralacy” często próbowali podważać np. prawomocność weryfikacji narodowej Kresowiaków. Wiązało się to m.in. z tym, że oficjalna propaganda komunistyczna z tamtych lat pozbawiała Kresy Wschodnie prawa do bycia kiedykolwiek ojczyzną, co szczególnie deprymujące było, gdy „wilniukom” czy „wołyniakom” wpisywano w dokumentach „urodzony w […] ZSRR”. Stało się to podstawą do kwestionowania polskiej tożsamości narodowej kresowiaków. Repatrianci w niedoli wojennej autochtonów dostrzegali własną tragedię wypędzeń, prześladowań i wysiedleń. Ponadto należy podkreślić, że, podobnie jak dla autochtonów, dla repatrianta zza Buga głównym „wrogiem” byli sowieci, a nie Niemcy, którzy w 1941 roku przynieśli im „wybawienie” od sowieckich prześladowań. Natomiast przesiedleńcy z centralnej Polski jako wroga widzieli głównie „niemca”. Nie dało się ukryć niechętnego stosunku kresowiaków i autochtonów do sowietów. Stało się to przyczyną szczególnej nieufności nowych polskich władz administracyjnych do tych dwóch grup ludności.

źródło

Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 133 [dostęp: 21.01.2023] Dostępny: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) dlaczego wilniukom i wołyniakom wpisywano miejsce urodzenia ZSRR? Z czego wynikało takie podejście władz radzieckich?

b) dlaczego „kresowiacy” czuli wspólnotę losów z zastanymi na tzw. Ziemiach Odzyskanych autochtonami?

c) dlaczego przesiedleńcy z centralnej Polski widzieli w Niemcach większe zagrożenie niż w nowej władzy?

Zadania

1. Wyjaśnij znaczenie określeń: centralacy, kresowiacy

2. Rozważ różnice w postrzeganiu komunizmu radzieckiego przez przesiedlane grupy ludności. Z czego wynikały?

3. Rozstrzygnij, czy ludność osiedlona na tzw. Ziemiach Odzyskanych mogła zbudować własną tożsamość czy nie. Odpowiedź uzasadnij.

Bibliografia

1. Piotr Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, PAN Instytut Geografii i przestrzennego zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna nr 15, Warszawa 2000

 https://rcin.org.pl/Content/6242/WA51_16148_r2000-nr15_Dokumentajca-Geogr.pdf

2. Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007

 https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023