Polska

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Ustawa o głosowaniu ludowym (referendum) z 27 IV 1946 r.

Celem umożliwienia Narodowi bezpośrednio wypowiedzenia się w sprawie zasad przyszłej Konstytucji oraz w sprawie doniosłych przemian społeczno-gospodarczych i politycznych, jakim po zwycięskiej wojnie z najeźdźcą hitlerowskim uległy podstawy bytu narodowego, stanowi się, co następuje:

Art.1. Przed zarządzeniem wyborów do Sejmu zostanie przeprowadzone głosowanie ludowe.

Art.2. Głosowanie ludowe odpowie na następujące pytania:

a) czy jesteś za zniesieniem Senatu,

b) czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną, i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej,

c) czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Art. 3. Głosowanie ludowe odbędzie się na całym obszarze Państwa dnia 30 czerwca 1946 r.

źródło

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 374

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) która siła polityczna zarządziła głosownie?

b) o które granice Naród nie jest pytany? Jak sądzisz dlaczego?

c) jak sądzisz, dlaczego zarządzono referendum, mimo, że decyzję o przesunięciu granic podjęto na konferencji jałtańskiej?

Zadania

1. Wyjaśnij w jaki sposób punkt b) referendum wiąże się z kwestią przesiedleń – posłuż się poprzednimi materiałami.

2. Wyjaśnij w jaki sposób punkt c) referendum wiąże się z kwestią przesiedleń.

 

2
Tryb prezentacji

a) Intencje

Wyniki

Odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w praktyce oznaczałaby votum zaufania dla rządów PPR. W związku z tym opozycyjne PSL podjęło decyzję o wzywaniu członków i zwolenników partii do głosowania na pierwsze pytanie “nie” natomiast na pozostałe “tak”. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, wzywało do głosowania “nie” na dwa pierwsze pytania i “tak” na ostatnie, natomiast organizacje obozu narodowego wzywały do głosowania 3x “nie”.

Równocześnie partie “bloku demokratycznego” rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję propagandową pod hasłem 3x “tak”, poprzez liczne plakaty, ulotki, odezwy, broszury nawołujące do głosowania 3x “tak”. (…)

Oficjalne wyniki referendum ogłoszono dopiero 12 lipca, zgodnie z nimi na pierwsze pytanie odpowiedziało twierdzącą 68,2% głosujących, na drugie 77,3% natomiast na trzecie 91,4%. W rzeczywistości wyniki fałszowano już na poziomie komisji obwodowych, następnie okręgowych i na końcu w komisji centralnej. Tylko w nielicznych okręgach podano wyniki prawdziwe lub bardzo zbliżone do prawdziwych.

źródło

W 70. rocznicę Referendum Ludowego 30 czerwca 1946 r., Archiwum Narodowe w Krakowie [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

https://ank.gov.pl/wystawy/w-70-rocznice-referendum-ludowego-30-czerwca-1946-r/

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Intencje

a) w jaki sposób tzw.  władza ludowa mogła wykorzystać wyniki referendum w kwestii przesiedleń?

b) jak sądzisz, dlaczego ugrupowania opozycyjne do rządzących (z wyjątkiem narodowców) zdecydowały się na „tak” w odpowiedzi na pytanie dotyczące granic?

b) Fałszerstwo

Skąd wzięła się różnica między wynikami oficjalnymi a rzeczywistymi?

Zadania

a) Intencje

Wyjaśnij powód braku votum zaufania PSL i reszty opozycji dla Polskiej Partii Robotniczej (rządzącej).

b) Fałszerstwo

Rozważ, czy wyniki rzeczywiste zbliżone były do postulatów ugrupowań opozycyjnych wobec PPR.

3
Tryb prezentacji

Akceptacja

a) Perspektywa wyzwolenia całego kraju postawiła na porządku dziennym kwestię dalszego losu i sposobu traktowania ludności niemieckiej. W październiku 1944 r. Komitet Centralny PPR podjął uchwalę nakazującą urzędom bezpieczeństwa, by do 1 listopada aresztowały "volksdeutschów, reichsdeutschów i ich pomagierów” na całym obszarze wyzwolonym. Później datę te przesunięto na 11 listopada. Wszyscy Niemcy mieli zostać wysiedleni z granic powojennego państwa polskiego. Jak pisze Włodzimierz Borodziej ,,postulat ich wysiedlenia był zgłaszany powszechnie i co najmniej w drugiej połowie okupacji równie powszechnie akceptowany"

b) (…) w samej Polsce przyszła granica polsko-niemiecka nie budziła kontrowersji. W żadnej innej kwestii wszystkie ugrupowania podziemne nie były tak zgodne, jak w sprawie jej powojennego przebiegu. Jak podkreśla Bronisław Pasierb ,,niezależnie od różnic programowych polska myśl polityczna jako całość właśnie w kwestii granic zachodnich prezentowała stanowisko zgodne z narodową racją stanu, u podłoża której leżało założenie, że wszystko to, co osłabia pokonane Niemcy, służy wzmocnieniu Polski i zabezpiecza ją przed możliwością nowego zagrożenia ze strony permanentnego agresora.

źródło

Stanisław Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich latach 1945 – 1970, IPN, Warszawa 2005, s. 21 i s.31

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Jak sądzisz, dlaczego ,,postulat ich [Niemców] wysiedlenia był zgłaszany powszechnie i co najmniej w drugiej połowie okupacji równie powszechnie akceptowany"?

Zadania

1. Wyjaśnij pojęcia: urząd bezpieczeństwa, volksdeutsch, reichsdeutsch

2. Scharakteryzuj poglądy polityczne ugrupowań – rządzącego i opozycyjnych - w kwestii przesunięcia granicy zachodniej Polski na zachód.

3. Wykaż, odwołując się także do poprzednich materiałów, że władza zarządzając referendum 1946 roku, mogła liczyć na zbliżone stanowisko opozycji w kwestii granicy zachodniej Polski.

4. Wyjaśnij wspomnianą w tekście kategorię „pomagierów” – do jakiej grupy się odnosi? W jaki sposób wprowadzenie kategorii „pomagierów” ułatwia politykę wysiedleńczą wobec Niemców na tzw. ziemiach odzyskanych?

4
Tryb prezentacji

Przymus - definicja

 (…) na migracje przymusowe, których widownią w latach II wojny światowej i w okresie kształtowania powojennego ładu stała się Europa, składały się nie tylko przygotowane i przeprowadzone przez władze poszczególnych państw wysiedlenia (przesiedlenia), ale również uchodźstwo, ucieczka milionów ludzi wywołana strachem przez represjami, terrorem, głodem, śmiercią, obcą armią, prześladowaniami, nawet odrzuceniem przez sąsiadów. Pojęcie przymusu - dość niejednoznaczne - winno być, jak się wydaje, traktowane w szerszy sposób, nie tylko jako poddanie cudzej woli, i obejmować także przymus sytuacyjny, a więc podejmowanie decyzji ,,w sytuacji zagrażającej biologicznej lub społecznej egzystencji, pod wpływem realnie istniejącej lub przewidywanej deprywacji”. Dotyczy to zwłaszcza przemieszczeń na zasadzie narodowościowej gdzie, jeśli nie jest nawet formalnie stosowany przymus bezpośredni, zawsze istnieje przymus sytuacyjny. Tym samym więc ,,ewakuacja” w latach 1944-1946 ludności polskiej z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz Ukraińców, Białorusinów i Litwinów z ziem Polski w jej powojennych granicach była formalnie tylko dobrowolnym wysiedleniem, w istocie zaś ,,transferem” ludności opuszczającej swą ojczyznę lokalną na rzecz ojczyzny narodowej w warunkach przymusu sytuacyjnego, na który po stronie polskiej składała się pamięć o represjach radzieckich z lat 1939-1941 i strach przed represjami trwającymi, konflikt polsko-ukraiński, perspektywa życia w warunkach ustroju radzieckiego.

źródło

Grzegorz Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w Europie. [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003, s. 36

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) co oznacza sytuacja zagrażająca „społecznej egzystencji”?

b) z czego wynika pamięć o represjach radzieckich na Wschodzie z lat 1939 – 1941? – odwołaj się do wiedzy na temat dziejów II wojny światowej.

Zadania

1. Wyjaśnij pojęcie „deprywacja”.

2. Scharakteryzuj różnicę między przymusem bezpośrednim a przymusem sytuacyjnym.

3. Wymień konkretne powody migracji dobrowolnej na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

5
Tryb prezentacji

Odpowiedzialność zbiorowa

Ostatecznie 28 kwietnia 1947 r. rozpoczęto akcję o kryptonimie „Wisła”, której celem było rozbicie podziemia ukraińskiego oraz wysiedlenie Ukraińców z obszarów, które zasiedlali, czyli pasa południowo-wschodniego, głównie na obszarze Bieszczad. Trwała ona oficjalnie do sierpnia 1947 r., ale faktycznie dłużej. Przesiedleniami zajmowała się specjalna grupa operacyjna, w skład której wchodziły wojsko oraz zmilitaryzowane jednostki struktur państwowych. Zadaniem Polaków, przy współdziałaniu jednostek NKWD, było uszczelnienie granicy wschodniej oraz południowej, obsadzenie wszystkich wsi, które zamieszkiwali Ukraińcy i przeprowadzenie przy pomocy transportów wojskowych wysiedlenia z tych terenów całej ludności. Wiele osób, które znalazły się na liście wywiadu wojskowego było zsyłana do obozu w Jaworznie, który wykazywał cechy obozu koncentracyjnego. Dramat wysiedlonych Ukraińców dotyczył niejednokrotnie ludzi nie związanych w żaden sposób z działalnością ukraińskiej partyzantki. Po raz kolejny zadziałał system odpowiedzialności zbiorowej. W roku 1950 po zakończeniu wysiedleń ludności z terenów Polski pozostawało około 162 tys. Ukraińców, przed wysiedleniami mieszkało na terenie Polski ponad 600 tys. przedstawicieli tej narodowości. Z Polski wysiedlono około 75% Ukraińców

źródło

Wojciech M. Hrynicki, Jarosław Widerski, Łamanie praw człowieka podczas migracji ludności u schyłku i po II wojnie światowej w Europie [w:] Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 24, 2016 (92–117), ss.111-112 [dostęp: 23.01.2023] Dostępny:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-49f37994-d421-3dfd-bf05-57067b36038c

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) dlaczego w akcji „Wisła” wzięło udział wojsko polskie? – odpowiedź uzasadnij odwołując się do poprzednich materiałów.

b) dlaczego w akcji „Wisła” wzięło udział NKWD? – odpowiedź uzasadnij odwołując się do poprzednich materiałów.

c) jak sądzisz, dlaczego władze polskie zastosowały odpowiedzialność zbiorową wobec ludności ukraińskiej?

d) w jaki sposób akcja „Wisła” wpisuję w postanowienia jałtańskie?

Zadania

1. Wymień cele akcji „Wisła”.

2. Scharakteryzuj skład instytucjonalny jednostek biorących udział w akcji „Wisła”.

3. Porównaj politykę państwa polskiego wobec Niemców i Ukraińców.

6
Tryb prezentacji

a) Organizacja

Obóz koncentracyjny

Na ziemiach polskich, za posuwającą się na zachód Armią Czerwoną, władze komunistyczne rozpoczęły tworzenie aparatu przymusu, którego elementem był system więziennictwa. Z początkiem 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przejęło zabudowania byłego podobozu Neu-Dachs i utworzyło na jego bazie - najprawdopodobniej już w lutym - obóz pracy, który w kwietniu został przekształcony w Centralny Obóz Pracy. Początkowo w obozie osadzono volksdeutschów z Górnego Śląska, jeńców niemieckich, żołnierzy polskich organizacji niepodległościowych (AK, NSZ), osoby podejrzane o współpracę z Niemcami i osadzone na podstawie sankcji prokuratorskich lub Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Pierwszy zachowany raport o stanie więźniów pochodzi z 22 marca 1945 roku, w obozie przebywało 1.911 więźniów, w tym 945 mężczyzn, 935 kobiet i 31 niemowląt.

W maju 1947 roku do COP Jaworzno trafili pierwsi więźniowie narodowości ukraińskiej i łemkowskiej wysiedleni w ramach akcji „Wisła”. W obozie osadzano aresztowanych pod - częstokroć fikcyjnym - zarzutem współpracy z UPA oraz osoby wyselekcjonowane przez organy bezpieczeństwa z transportów w punkcie filtracyjnym w Oświęcimiu. Do COP Jaworzno kierowano również osoby- uznane za Ukraińców i Łemków - nielegalnie powracające w rodzinne strony oraz przedstawicieli inteligencji, zwłaszcza duchownych grekokatolickich i prawosławnych. Dla osadzonych Ukraińców i Łemków (łącznie 3.871 osób, z których 161 zmarło) w obozie wydzielono specjalny sektor, oddzielony od pozostałej części ogrodzeniem z drutu kolczastego. Większość z nich zwolniono z obozu do końca 1948 roku. Prawosławnych duchownych uwolniono dopiero na początku 1949 roku.

źródło

Adrian Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2018, s.4

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Organizacja

a) dlaczego MBP stworzyło obóz w budynkach byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego?

b) jak sądzisz, dlaczego do obozu kierowano Łemków i Ukraińców? – odwołaj się do poprzednich materiałów.

b) Śmiertelność

a) z czego wynikała wysoka śmiertelność w obozach polskiej administracji?

b) w jaki sposób ludność zamknięta w określonych dzielnicach radziła sobie z brakiem żywności?

Zadania

a) Organizacja

1. Wykaż, że Centralny Obóz Pracy miał charakter obozu koncentracyjnego.

2. Wyjaśnij termin UPA.

3. Wyjaśnij termin „punkt filtracyjny”.

4. Sporządź wykaz zarzutów pod jakimi można było trafić do COP Jaworzno.

5. Scharakteryzuj cele polityki wewnętrznej PKWN – odnieś się do treści tekstu

b) Śmiertelność

1. Wymień powody decyzji władz państwa o przeniesieniu ludności niemieckiej do majątków rolnych.

2. Zastanów się nad przyczyną zamykania Niemców w obozach lub ich wysiedlania. Odwołaj się do poprzednich materiałów.

Bibliografia

1. Grzegorz Hryciuk, Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w Europie. [w:] Akcja „Wisła”, IPN, Warszawa 2003

2. Wojciech M. Hrynicki, Jarosław Widerski, Łamanie praw człowieka podczas migracji ludności u schyłku i po II wojnie światowej w Europie [w:] Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 24, 2016 (92–117) 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-49f37994-d421-3dfd-bf05-57067b36038c

3. Stanisław Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich latach 1945 – 1970, IPN, Warszawa 2005

4. Henryk Markowski, Wojewódzki Odział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 1945 – 1951, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2007

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7023?id=7023

5. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

6. Adrian Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2018

7. Referendum w Polsce w 1946 r., Dzieje.pl 

https://dzieje.pl/infografiki/referendum-w-polsce-w-1946-r

8. W 70. rocznicę Referendum Ludowego 30 czerwca 1946 r., Archiwum Narodowe w Krakowie 

https://ank.gov.pl/wystawy/w-70-rocznice-referendum-ludowego-30-czerwca-1946-r/