Polska

Relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej

Zofia Fenrych, Eryk Krasucki, Katarzyna Rembacka

1
Tryb prezentacji

Ludność według wyznania i płci oraz języka ojczystego

Liczby na przestrzeni ostatniego stulecia

źródło

 • Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 XII 1931 r. – publikacja dostępna online w Centralnej Bibliotece Statystycznej

https://statlibr.stat.gov.pl/F?func=full-set-set&set_number=001584&set_entry=000001&format=999

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Ilu było Żydów w Polsce w 1931 r.? Ilu w 1946 r.? Jeżeli za 100% przyjmiemy liczbę z 1931 r. – jaki procent pozostał w Polsce po wojnie?

Zadania

Znajdź informację o liczbie Żydów z ostatnich spisów powszechnych – ilu ich jest obecnie w Polsce? Jaki to procent liczby z 1931 r.?  Zastanów się czy materiały z tej części odpowiedziały Ci na pytanie dlaczego ta liczba tak się zmieniła?

(Pamiętaj o tym, że informacje ze spisów ludności to deklaracje przynależności – mogą one wynikać z różnych motywów: używanego języka, wyznawanej religii, przynależności do społeczności itp. Tożsamość to sprawa bardzo złożona.)

2
Tryb prezentacji

Współczesna tożsamość żydowska

Na początku XXI w. następuje coraz większe różnicowanie się środowiska żydowskiego. Zaczyna aktywnie działać stowarzyszenie Beit Warszawa jako alternatywa dla judaizmu ortodoksyjnego, przyjętego oficjalnie przez gminę warszawską; bliskie judaizmowi reformowanemu uprawia tzw. Judaizm kulturowy, otwarty dla szerokich kręgów osób. W dalszym ciągu wzrasta zainteresowanie językiem jidysz, a wraz z rozwojem starych (Kraków, Warszawa) i powstaniem nowych ośrodków naukowych (Lublin, Wrocław, Łódź) rosną także możliwości studiowania kultury i historii Żydów. Edukacja z zakresu historii i kultury żydowskiej staje się dostępna dla szerokich kręgów odbiorców. Ponadto następuje rozwój stron internetowych o tematyce żydowskiej, a wiele inicjatyw pochodzi od nie-Żydów.

Zwłaszcza w ostatnich latach liczba profesjonalnych inicjatyw zmierzających do popularyzacji kultury i literatury jidysz przybiera na sile. Przykładem może być tutaj cykl wykładów i prelekcji Forum Młodych Jidyszystów, prezentujący osiągnięcia młodych badaczy ze środowisk żydowskich, jak i nieżydowskich z całej Polski. Powstają internetowe strony edukacyjne, np. nieustannie aktualizowany słowniczek jidysz-polski, ukazują się prace na temat literatury czy przekłady literackie, ewenementem jest także jedyny sporządzony po wojnie słownik jidysz-polski/polsko-jidysz.

źródło

Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta, Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach  [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, praca zbiorowa pod red. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej, UMCS, ŻIH, Lublin 2012, s. 722–723.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. W jaki sposób rozwija się współcześnie tożsamość żydowska?
 2. Jakie inicjatywy są podejmowane w ramach popularyzacji kultury żydowskiej?
3
Tryb prezentacji

Tablica na Dworcu Gdańskim w Warszawie

Pamięć

źródło

fot. A. Grycuk, Wikimedia Commons

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. W jaki sposób można zachować pamięć o społeczności żydowskiej?
 2. Czy znasz formy upamiętnienia Żydów w Twoim mieście, regionie? Jakie?
4
Tryb prezentacji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pamięci o Holokauście, antysemityzmu i rasizmu

Pamięć i zadania na teraźniejszość i przyszłość

a) 27 stycznia 2005 – Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pamięci o Holokauście, antysemityzmu i rasizmu

Parlament Europejski

(…) A. zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., 60. rocznica wyzwolenia założonego przez nazistowskie Niemcy obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano łącznie około 1,5 miliona Żydów, Romów, Polaków, Rosjan i więźniów mych innych narodowości oraz homoseksualistów, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, aby pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa tragedie Holokaustu, ale także aby zająć się niepokojącym nasileniem się antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupa społeczną, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną,

B. zważywszy, że Europa nie może zapomnieć o swojej własnej historii, tj. tego, że obozy koncentracyjne i obozy zagłady wybudowane przez nazistów są jedną z najczarniejszych i najbardziej bolesnych kart historii naszego kontynentu; zważywszy, że zbrodnie popełnione w Auschwitz muszą przetrwać w pamięci przyszłych pokoleń jako ostrzeżenie przed ludobójstwem tego rodzaju, którego korzenie tkwią w pogardzie dla innych istot ludzkich, nienawiści, antysemityzmie, rasizmie i totalitaryzmie,

C. zważywszy, że wciąż istnieje odczuwalna na różnych poziomach dyskryminacja na tle religijnym i rasowym, [...]

D. zważywszy, że Żydzi w Europie czują się coraz bardziej zagrożeni antysemityzmem, jaki szerzy się przez Internet i przejawia się profanacją synagog, cmentarzy i innych miejsc kultu, atakami na żydowskie szkoły i ośrodki kultury oraz atakami na Żydów w Europie, skutkującymi licznymi przypadkami obrażeń,

E. zważywszy, że Holokaust odcisnął się piętnem na świadomości europejskiej, w szczególności ze względu na morderczą nienawiść do Żydów i Romów opartą na ich tożsamości rasowej lub religijnej, a mimo to antysemityzm oraz uprzedzenia rasowe i religijne stanowią wciąż bardzo poważne zagrożenie dla swoich ofiar oraz dla europejskich i międzynarodowych wartości demokracji, praw człowieka i rządów prawa, a tym samym dla ogólnie rozumianego europejskie- i światowego bezpieczeństwa,

F. zważywszy, że istnieje potrzeba prowadzenia ciągłego dialogu z mediami na temat sposobu, w jaki przekazywanie i komentowanie przez nie zdarzeń może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na postrzeganie i rozumienie kwestii religijnych, etnicznych i rasowych oraz na prezentowanie prawdy historycznej,

b) 1. składa hołd wszystkim ofiarom nazistów i wyraża przekonanie, że trwały pokój w Europie musi opierać się na pamięci o jej historii odrzuca i po poglądy rewizjonistyczne i negowanie Holokaustu jako karygodne niezgodne z prawdą historyczną oraz wyraża zaniepokojenie wzrastającą liczbą partii o poglądach ekstremistycznych i ksenofobicznych oraz rosnącą akceptacją dla ich poglądów w społeczeństwie,

2. wzywa organy Unii Europejskiej, Państwa Członkowskie i wszystkie demokratyczne europejskie partie polityczne do: potępienia wszelkich przejawów nietolerancji i podsycania nienawiści rasowej oraz wszelkiego prześladowania i aktów przemocy o podłożu rasowym; szczególnego i bezwzględnego potępienia wszelkich aktów i form antysemityzmu, bez względu na to, jak się one przejawiają; szczególnego potępienia wszelkich aktów przemocy wynikającej z nienawiści lub nietolerancji religijnej lub rasowej, w tym ataków na miejsca kultu, obiekty i sanktuaria judaizmu, islamu czy innych wyznań, jak również na mniejszości takie jak Romowie;

(…) 5. potwierdza swoje przekonanie, że pamięć i edukacja są zasadniczymi elementami wysiłków zmierzających do tego, aby nietolerancja, dyskryminacja i rasizm odeszły w przeszłość, i wzywa Radę, Komisję i Państwa Członkowskie do nasilenia walki z antysemityzmem i rasizmem poprzez promowane szczególnie wśród ludzi młodych, historii Holokaustu i wniosków z niego płynących poprzez:

 • upowszechnianie pamięci o Holokauście, poprzez, między innymi, ustanowienie dnia 27 stycznia Europejskim Dniem Pamięci o Holokauście w całej UE,
 • poświęcenie więcej miejsca edukacji o Holokauście przy wykorzystaniu wszystkich instytucji związanych z upamiętnieniem Holokaustu, w szczególności Muzeum Auschwitz-Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu) oraz Berlińskiego Centrum Informacji o Holokauście (…) jako źródeł europejskich, czyniąc edukację na temat Holokaustu i obywatelstwo europejskie standardowymi elementami programów szkolnych w całej UE, oraz przedstawianie aktualnej walki z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem na tle Szoa (Holokaustu),
 • zapewnienie, aby w programach szkolnych w 25 krajach UE nauka o drugiej wojnie światowej traktowana była z największym rygoryzmem historycznym (…);

źródło

Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, wybór i opracowanie zespół pod kierunkiem A. Skibińskiej i R. Szuchty, Warszawa 2010

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Jakie powody wydania rezolucji podają jej autorzy?
 2. Jakie Parlament Europejski proponuje zadania na przyszłość Europy? W czym widzi szansę niepowtórzenia Zagłady?

Zadania

Zastanów się nad propozycjami Parlamentu Europejskiego. Czy widzisz jakieś zadania dla siebie?

Dodatkowe materiały

Film „Ida”, reż. P. Pawlikowski, 2013

Zadania:

 • Obejrzyj film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego „Ida”. Jakie wątki związane z relacjami polsko-żydowskimi porusza?
 • Znajdź informacje o Helenie Wolińskiej-Brus, która według reżysera była pierwowzorem dla postaci Wandy. Jakie podobieństwa odnajdujesz?
 • Film Pawlikowskiego wywołał wiele dyskusji od zarzutów o antypolskość i nakazanie podkreślenia, że ukazuje fikcję, po zarzuty o uproszczenia i utrwalanie stereotypów typu „zła Żydówka to alkoholiczka i komunistka”, „dobra Żydówka to zakonnica”… Porozmawiaj w klasie na temat własnego odbioru filmu i stosunku do głosów krytycznych. 

Bibliografia

 1. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 XII 1931 r. – publikacja dostępna online w Centralnej Bibliotece Statystycznej https://statlibr.stat.gov.pl/F?func=full-set-set&set_number=001584&set_entry=000001&format=999
 2. A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, w: „Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku”, Warszawa 2000
 3. Portal „Cmentarze żydowskie w Polsce”,  http://cmentarze-zydowskie.pl/zalecenia.html
 4. Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, wybór i opracowanie zespół pod kierunkiem A. Skibińskiej i R. Szuchty, Warszawa 2010