Polska

Relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej

Zofia Fenrych, Eryk Krasucki, Katarzyna Rembacka

1
Tryb prezentacji

Liczba ludności żydowskiej zarejestrowanej w oddziałach Centralnego Komitetu Żydów Polskich na terenie Polski i Niemiec w końcu 1945 r.

Żydzi po wojnie

źródło

Albert Stankowski, Piotr Weiser, Demograficzne skutki Holokaustu [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, praca zbiorowa pod red. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej, UMCS, ŻIH, Lublin 2012, str. 32-33.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Na podstawie informacji ze źródła (c) odpowiedz na pytanie: czym zajmował się Centralny Komitet Żydów w Polsce?
 2. W jakich częściach Polski powstają największe skupiska żydowskie? Dlaczego właśnie w tych miejscach?
 3. Jakie widzisz różnice między końcem 1945 r. (a) a pierwszym półroczem 1946 r. (b) pod kątem osiedlania się Żydów? Z czego ona wynikała?

Zadania

 • Przeanalizuj tabelę (a) – policz ilu Żydów z podanych województw decydowało się na zamieszkanie w większym mieście. Zastanów się z czego to mogło wynikać.  
 • Przeanalizuj tabelę (b) i informacje z (c) – w jakiej części Polski była największa zorganizowana społeczność żydowska.
2
Tryb prezentacji

Praktyki asymilacyjne

Zmiana nazwiska

Przed 1939 r. wśród osób pochodzenia żydowskiego modyfikujących personalia przeważali ci, którzy dostosowując się w ten sposób do oczekiwań zbiorowości dominującej, potwierdzali do niej swój akces. Istotną rolę w ich przypadku odgrywała chęć przynależenia o większości i integracji z nią (…) Te same powody pozostawały wciąż ważne także dla części ocalałych. Po Zagładzie jednak zasadniczym motorem podejmowanych w tej populacji decyzji modyfikacji nazwiska i/lub imienia było dążenie do wyjścia z silnie stygmatyzowanej grupy mniejszościowej. Osoby pochodzenia żydowskiego do zmiany personaliów popychał lęk przed prześladowaniami, wzmocniony świeżymi jeszcze doświadczeniami okresu okupacji niemieckiej. Część z nich po prostu uginała się pod presją ludzi i instytucji, od których byli zależni. Modyfikowaniu personaliów sprzyjały władze państwowe.

źródło

Ewa Koźmińska-Frejlak, Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2022, s. 369.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Znajdź informację czym jest asymilacja? Wymień praktyki asymilacyjne Żydów po wojnie.
 2. Czym się różniła chęć zmiany nazwiska przed i po wojnie?  
 3. Jakie były motywy żydowskiej asymilacji w powojennej Polsce?

Zadania

Zastanów się jaką wartość może nieść ze sobą różnorodność kulturowa i religijna dla państwa i społeczeństwa.

3
Tryb prezentacji

Partie i organizacje polityczne

Wraz z odbudową Polski po zakończeniu wojny zaczęło się odradzać życie społeczności żydowskiej: reaktywowano lub zakładano żydowskie instytucje (Centralny Komitet Żydów w Polsce, Towarzystwo Ochrony Zdrowia, Teatr Żydowski i inne), a na tzw. Żydowskiej ulicy ponownie zaczęło rozkwitać życie polityczne. Jedną z partii, które rozpoczęły działalność w kraju odradzającym się z pożogi wojennej był Bund, działający w Polsce do 1949 roku. (…) Stawiano takie wytyczne dla partii jak:

 • solidarność z polskim ruchem robotniczym. Podkreślano: „Nasze miejsce jest w obozie demokratycznym. Współpraca z polską klasą robotniczą”;
 • walka z antysemityzmem;
 • swoboda emigracji i przeciwstawianie się emigracjonizmowi – walka przeciwko syjonizmowi: „Konferencja uważa za konieczne zwalczać emigracjonizm jako ideologię, wskazującą na emigrację jako jedyne wyjście z obecnego położenie ludności żydowskiej w Polsce”. Podkreślano, że emigracja: „(…) odwodzi ludność żydowską od pracy i od walki w kraju o lepsze jutro”;
 • współudział w ekonomicznej odbudowie kraju.

źródło

Martyna Rusiniak-Karwat, Odradzanie się społeczności żydowskiej w Polsce na przykładzie Bundu [w:] Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, red. August Grabski, Artur Markowski, Warszawa 2010, s. 275, 277.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Wymień i krótko scharakteryzuj partie i frakcje polityczne tworzone przez społeczność żydowską.   
 2. Czym różnią się ideały i cele Bundu przedstawione w źródle (a) od tendencji przypisywanych mu przez Polskiej Partii Robotniczej (źródło b)?
 3. Które organizacje miały charakter religijny, które proponowały program przeznaczony dla młodzieży?
 4. Którą organizację uważasz – na podstawie przedstawionych informacji – za najbardziej radykalną? W jakiej sferze? Dlaczego?

Zadania

Przeanalizuj partie i frakcje żydowskie – skategoryzuj je pod kątem stosunku do powojennej władz państwowej oraz do emigracji do Izraela.

4
Tryb prezentacji

Życie kulturalne i społeczne

Centralny Komitet Żydów Polskich jest reprezentacją ludności żydowskiej w Polsce. Zasiadają w nim przedstawiciele stronnictw politycznych i organizacji społecznych działających w środowisku żydowskim, a mianowicie: Polskiej Partii Robotniczej, Ogólnych Syjonistów, Bundu, Poalej Syjon-Prawicy, Poalej Syjon-Lewicy, Związku Partyzantów Żydowskich, Żydowskiej Organizacji Bojowej, Haszomer Hacair, Hechalu [...]. CK prowadzi rozgałęzioną i różnokierunkową działalność wykonawczą przez odpowiednie oddziały i referaty.

źródło

Deklaracja programowa CKŻP we wstępie do pierwszego sprawozdania [za:] Centralny Komitet Żydów Polskich w Lublinie (październik 1944 – luty 1945) na tle organizacji życia społeczno-politycznego Żydów, Ośrodka BRAMA GRODZKA – Teatr NN, https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/centralny-komitet-zydow-polskich-w-lublinie-pazdziernik-1944-luty-1945-na-tle-organizacji-zycia-spoleczno-politycznego-zydow/

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Czym był Centralny Komitet Żydów w Polsce?
 2. Co stało się z organizacjami żydowskimi w 1950 r.? W jaki sposób władze uzasadniały swoją decyzję?  
 3. Czym zajmowało się Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów?

Zadania

 • Na podstawie wskazówek dla wychowawców w domach dziecka zastanów się dlaczego takie organizacje były potrzebne? Porównaj swoją opinię z decyzją władz o likwidacji organizacji żydowskich.

Bibliografia

 1. Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak, Warszawa 1997
 2. Albert Stankowski, Piotr Weiser, Demograficzne skutki Holokaustu [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, praca zbiorowa pod red. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej, UMCS, ŻIH, Lublin 2012, str. 32-33, 35.
 3. Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak, Warszawa 1997
 4. Ewa Koźmińska-Frejlak, Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2022.
 5. Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak, Warszawa 1997
 6. Martyna Rusiniak-Karwat, Odradzanie się społeczności żydowskiej w Polsce na przykładzie Bundu [w:] Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, red. August Grabski, Artur Markowski, Warszawa 2010
 7. Archiwum Mówione Ośrodka BRAMA GRODZKA – Teatr NN, https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/tskz-w-lublinie/ , relacje Miriam Kuperman i Jakuba Gorfinkiela
 8. Deklaracja programowa CKŻP we wstępie do pierwszego sprawozdania [za:] Centralny Komitet Żydów Polskich w Lublinie (październik 1944 – luty 1945) na tle organizacji życia społeczno-politycznego Żydów, Ośrodka BRAMA GRODZKA – Teatr NN
 9. Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak, Warszawa 1997
 10. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce | Wirtualny Sztetl