Polska

Mowa nienawiści

Michał Bilewicz, Dominik Puchała, Wiktor Soral, Kamila Zochniak

Opis tematu:

Moduł dotyczy mowy nienawiści, z którą na co dzień kontakt mamy w różnych przestrzeniach, w tym w placówkach edukacyjnych bądź internecie. Wyjaśnia, czym jest mowa nienawiści, jakie są jej konsekwencje oraz to, jak można jej przeciwdziałać. Wykorzystywane są historyczne przykłady mowy nienawiści, które pozwalają obrazowo zrozumieć istotę zjawiska. Jednocześnie moduł zachęca do zastanowienia się nad potencjalnym konfliktem między sprzeciwem wobec mowy nienawiści a dbaniem o wolność słowa, a także do krytycznego namysłu nad znanymi wszystkim przykładami współczesnej mowy nienawiści.

Odniesienie do podstawy programowej:

III.2 Uczeń rozumie znaczenie cnót indywidualnych i społecznych, harmonii praw i obowiązków, wolności i odpowiedzialności, szczęścia osobistego i rozwoju ludzkich wspólnot oraz sprawiedliwych praw i roztropnej polityki;

III.3 Uczeń interpretuje źródła odnoszące się do życia społecznego wczoraj i dzisiaj, buduje własne wypowiedzi na temat zagadnień życia społecznego, formułuje oceny i je uzasadnia, uczestniczy w debacie – z myślą o własnym rzetelnym i twórczym udziale w życiu publicznym;

VII.1 Uczeń charakteryzuje główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie: ideologii „politycznej poprawności”, wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci; umieszcza te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu ujętego w myśli grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej;

VII.3 przedstawia kulturowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje rozwoju internetu i technologii cyfrowych;

VII.5 wskazuje, na czym polega wartość swobodnej wymiany opinii oraz przedstawia nowe formy ograniczenia wolności słowa w epoce cyfrowej;

Cele zajęć:

Moduł ma na celu pomóc zrozumieć to, czym jest zjawisko mowy nienawiści, jaka jest jego skala, konsekwencje oraz możliwe drogi przeciwdziałania mu. Poprzez odniesienia do historycznych przykładów oraz zachętę do namysłu nad współczesnymi przykładami mowy nienawiści uczniowie będą w stanie nie tylko identyfikować mowę nienawiści, ale także rozumieć jej istotę. W ten sposób, poznając różne aspekty zjawiska z przykładów, uczniowie i uczennice będą w stanie samodzielnie dostrzec możliwe zagrożenia dla nich samych oraz mniejszości mieszkających w Polsce, padających ofiarą nienawistnego języka, a także, otrzymawszy odpowiednie narzędzia, być przygotowanymi do na przykład zgłaszania napotkanej mowy nienawiści – w internecie lub w świecie rzeczywistym.

Kryteria sukcesu: Uczniowie:

Uczeń/uczennica:

–  rozumie pojęcie mowy nienawiści;

– zna główne konsekwencje mowy nienawiści zarówno dla całego społeczeństwa, jak i dla ofiar nienawistnego języka;

– wie, jak reagować na mowę nienawiści;

– rozumie znaczenie reakcji na mowę nienawiści w jej przeciwdziałaniu;

– jest w stanie wskazać na dylematy związane z oporem wobec mowy nienawiści w obliczu troski o wolność słowa.

Ważne pojęcia/ ze wskazaniem różnych definicji jednego pojęcia

mowa nienawiści, grupa dyskryminowana, prawa człowieka, nawoływanie do nienawiści