Polska

Między oporem a wiarą – początki komunizmu w Polsce

Damian Banasiak

Opis tematu:

Czas: 3 lekcje

Niniejszy temat ma na celu zaprezentowanie „drugiej strony medalu”. Postaw Polaków, o których zdecydowanie rzadziej się mówi. Zagadnień trudnych, często bolesnych, jednakowoż obecnych w pierwszych latach powojennych. W połączeniu z dobrze znanymi pozytywnymi przykładami postaw Polaków temat pozwoli zbudować kompletną wizję Polski powojennej. Bez przemilczeń.

Autor na samym początku tematu proponuje trzy filmy, artykuł oraz książkę, które mogą zostać wykorzystane jako wprowadzenie, zaproponowane uczniom przed lekcją w celu zbudowania pewnej wizji, która zostanie skonfrontowana na lekcji z materiałem źródłowym.

Odniesienie do podstawy programowej:

charakteryzuje rozmaite reakcje społeczeństwa polskiego na rządy komunistów w Polsce, w tym główne formy sprzeciwu i oporu wobec komunizmu (do 1956 roku), w formie walki zbrojnej, opozycji politycznej, pracy kulturowej, zaangażowania na bezspornych polach pracy dla kraju oraz oporu wobec państwowej ateizacji - (II.18)

Cele zajęć:

 • wyciąga wnioski ze źródeł i parafrazuje je 
 • porównuje źródła
 • charakteryzuje rozmaite reakcje społeczeństwa polskiego na rządy komunistów w Polsce
 • formułuje własne oceny i argumentuje stanowisko

Kryteria sukcesu: Uczniowie:

 • wyjaśnia czym był i jak objawiał się powojenny antysemityzm
 • charakteryzuje rozmaite reakcje społeczeństwa polskiego na rządy komunistów w Polsce 
 • opisuje stosunek Polaków do Niemców po II wojnie światowej
 • na podstawie źródeł charakteryzuje zjawisko bandycenia żołnierzy podziemia i formułuje tezę, co mogło stać za tym zjawiskiem
 • wyjaśnia kim byli ludzie zbędni i jak istotną część obrazu Polski powojennej stanowili
 • charakteryzuje poziom świadomości politycznej część członków partii
 •  charakteryzuje formację Milicji Obywatelskiej w pierwszych latach jej funkcjonowania
 • dyskutuje podając argumenty nt. postaw Polaków po II wojnie światowej

Ważne pojęcia/ ze wskazaniem różnych definicji jednego pojęcia

 • Milicja Obywatelska
 • Antysemityzm
 • Demobilizacja
 • Dom pracy twórczej
 • Szaber
 • Armia Krajowa, 
 • Bataliony Chłopskie, 
 • Narodowe Siły Zbrojne
 • Armia Ludowa
 • Polska Partia Robotnicza
 • Polska Partia Socjalistyczna
 • Stronnictwo Ludowe