Polska, Świat

DYSKRYMINACJA

Agnieszka Mikulska, Maciej Sopyło

1
Tryb prezentacji

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Zadanie 1

We fragmencie cytowanego już w niniejszym materiale raportu “Ochrona przed dyskryminacją w Polsce. Stan prawny i świadomość społeczna.Wnioski i rekomendacje RPO, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2020, nr 3, Warszawa 2020,  Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza (str 4): (...) Nadal dyskryminacja bywa błędnie rozumiana, co prowadzi do dalszego utrwalania negatywnych stereotypów o różnych grupach społecznych, a przez to je osłabia. Regulacje prawne wykazują dość zasadnicze luki, a te obowiązujące wciąż budzą wątpliwości interpretacyjne i są niewystarczające, by zapewnić wszystkim osobom doświadczającym dyskryminacji rzeczywiste wsparcie. Niepełne instrumentarium prawne i ograniczone cele realizowanych polityk publicznych, nieuwzględniające wielu kwestii priorytetowych dla poszczególnych grup mniejszościowych, w zasadzie uniemożliwiają osiągnięcie faktycznej równości, która ma stanowić ostateczny rezultat naszych działań. (...)

  1. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
  2. Jakie działania warto Twoim zdaniem podjąć, by ochrona przed dyskryminacją w Polsce była lepsza, pełniejsza?
  3. Co TY możesz zrobić w tej sprawie? Co WY możecie zrobić? Kto może być w tych działaniach Twoim/Waszym sojusznikiem/sojuszniczką? Pomyśl/pomyślcie, uwzględniając szczególnie te obszary, w których Twoja/Wasza sprawczość (strefa wpływu) jest największa (klasa, szkoła, media społecznościowe, w tym zamknięte grupy na komunikatorach, ale może także polityka władz miejscowości/gminy, w której żyjesz, miejskie instytucje publiczne itd).

Zadanie 2

W części I niniejszego materiału omówiona została ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Wymienia ona konkretne przesłanki, które stanowić mogą uznanie jakiegoś zachowania za dyskryminujące (np. płeć, narodowość itd). Wymienia ona też konkretne obszary dyskryminacji (edukacja, zatrudnienie, dostęp do opieki zdrowotnej, dostęp do dóbr i usług). Co zatem, jeśli do dyskryminacji dojdzie w obszarze pominiętym przez ustawę lub z powodów w niej niewymienionych? Czy to znaczy, że takie nierówne traktowanie jest dozwolone? Myśląc nad odpowiedzią:

Zadanie 3

Wciel się w osobę prowadząca rekrutację do pracy i spróbuj sformułować ogłoszenie w taki sposób, żeby różne osoby czuły się zaproszone do aplikowania na to stanowisko - tak, by nikogo nie dyskryminować