Polska, Świat

DYSKRYMINACJA

Agnieszka Mikulska, Maciej Sopyło

Opis tematu:

Moduł dotyczy zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji. Wyjaśnia, czym jest równe traktowanie, jakie zachowania są dyskryminacją. Zestawia te pojęcia z wybranymi prawami człowieka. Odwołuje się do bliższych i dalszych uczniom przykładów, zachęca do oceny bieżących wydarzeń z perspektywy równego traktowania. Zachęca do zastanowienia, co każdy z nas może zrobić na rzecz równego traktowania, jak się zachować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami, osobami doświadczającymi dyskryminacji czy - świadomie lub nie - jej sprawcami/sprawczyniami.

Odniesienie do podstawy programowej:

VII.1 Uczeń charakteryzuje główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie: ideologii „politycznej poprawności”, wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci; umieszcza te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu ujętego w myśli grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej;

VII.2 Uczeń wskazuje na różnice między tolerowaniem a akceptacją zjawisk kulturowych i społecznych;

VII.3 Uczeń przedstawia kulturowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje rozwoju internetu i technologii cyfrowych;

VII.5 Uczeń wskazuje, na czym polega wartość swobodnej wymiany opinii, oraz przedstawia nowe formy ograniczenia wolności słowa w epoce cyfrowej.

Cele zajęć:

Moduł ma na celu uświadomić uczniom i uczennicom znaczenie równego traktowania. Poprzez pokazanie różnych przykładów pokazuje różne przejawy i aspekty dyskryminacji - po to, by uczniowie i uczennice byli w stanie rozpoznać takie zachowania, rozumieli ich szkodliwość i bezprawność. Model ma budować sprawczość uczniów i uczennic - pokazywać, co każdy z nich może zrobić na rzecz poszanowania równego traktowania - na poziomie profilaktyki, ale także reagowania na dyskryminację. 

Kryteria sukcesu: Uczniowie:

Uczeń/uczennica:

-  rozumie pojęcie równego traktowania i dyskryminacji;

- zna przesłanki dyskryminacji;

- zna wybrane mechanizmy powstawania zachowań dyskryminacyjnych;

- wie, jak reagować na dyskryminację;

- rozumie znaczenie budowania świadomości zjawiska dyskryminacji;

- ma poczucie sprawczości - rozumiejąc znaczenie i wiedząc jak reagować, gdy jest świadkiem, osobą poszkodowaną czy nawet sprawcą dyskryminacji.

 

Ważne pojęcia/ ze wskazaniem różnych definicji jednego pojęcia

prawa człowieka, dyskryminacja, równe traktowanie, stereotyp, uprzedzenie, konstytucja, molestowanie, molestowanie seksualne, dyskryminacja instytucjonalna, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja bezpośrednia, przesłanki dyskryminacji.