Polska, Świat

DYSKRYMINACJA

Agnieszka Mikulska, Maciej Sopyło

1
Tryb prezentacji

Art. 32 - Równość i zakaz dyskryminacji

Co to jest dyskryminacja?

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

CO TO ZNACZY

Ust. 1. 

Równość — wraz z godnością i wolnością — stanowi podstawę porządku ustrojowego i w tym powiązaniu należy ją rozpatrywać. Jest to zarówno zasada konstytucyjna, jak i zasada systemu praw i wolności.

Zasada równości wyznacza sposób i zakres korzystania z innych wolności i praw, oraz określa zakres dopuszczalnych ograniczeń.

Konstytucja gwarantuje wszystkim równość wobec prawa. Oznacza to, że nierówności społeczne będą niezgodne z Konstytucją wtedy, gdy są efektem obowiązującego prawa.

Równość rozumiana jako prawo podmiotowe może być traktowana jako „równość wobec prawa” oraz „równość w prawie”, tak w stanowieniu jak i w stosowaniu prawa. Zasadę równości rozpatruje się w relacjach jednostka – władza publiczna.

 

Zasada równości oznacza, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujący się daną cechą istotną w równym stopniu powinny być traktowane równo, według jednolitej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących lub faworyzujących. Jednocześnie zasada ta zakłada odmienne traktowanie tych podmiotów, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej.

Ust. 2

Konstytucja zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Zakaz dyskryminacji jest konsekwencją i logicznym następstwem zasady równości. Konstytucja zakazuje wprost wprowadzania nieuzasadnionych zróżnicowań.

Zakaz dyskryminacji ma charakter uniwersalny podmiotowo („nikt”) i przedmiotowo (obejmuje „życie polityczne, społeczne lub gospodarcze”).

Dyskryminacja to gorsze traktowanie ze względu na cechę osobistą. Jest to kwalifikowana forma nierównego traktowania osoby ze względu na jakąś jej cechę osobistą, bez racjonalnego uzasadnienia. Do najczęściej wymienianych przesłanek dyskryminacji zalicza się płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową, ale mogą do nich należeć także inne cechy osobiste jak np. pochodzenie społeczne czy status materialny.

Niedopuszczalne jest, by organy władzy publicznej odstępowały od zakazu dyskryminacji. Żeby ustalić, czy mamy do czynienia z dyskryminacją, musimy zbadać, czy rzeczywiście dwa podmioty zostały różnie potraktowane. Jeśli tak, to dlaczego: czy powodem była konkretna cecha danej osoby (to jest dyskryminacja) czy też inne przyczyny (Przykład: osoby z niepełnosprawnością mają prawo do głosowania korespondencyjnego. Osoby bez orzeczonej niepełnosprawności są więc traktowane nierówno, ale to nie jest dyskryminacja).

Standard ochrony prawnej przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją wynika z aktów prawa międzynarodowego i europejskiego. Na gruncie prawa polskiego podstawowe znaczenie mają regulacje Kodeksu pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania[1]. W ocenie Rzecznika – niezależnego organu ds. równego traktowania – środki ochrony prawnej przed dyskryminacją są obecnie niewystarczające. 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem zobowiązanym ustawowo do stania na straży realizacji praw osób dyskryminowanych i wykluczanych w szczególności ze względu na:

 • pochodzenie etniczne, narodowość lub rasę
 • religię, wyznanie, światopogląd
 • orientację seksualną
 • niepełnosprawność
 • płeć
 • wiek

Realizując to zadanie bierze udział w postępowaniach sądowych, ale – przede wszystkim – stara się przekonywać właściwe organy do wprowadzenia zmian w przepisach prawa lub w praktyce ich stosowania.

Rzecznik zleca także badania społeczne, w wyniku których powstają raporty opisujące problemy z jakimi borykają się osoby dyskryminowane w analizowanym obszarze oraz formułujące, w oparciu o poczynione ustalenia, rekomendacje Rzecznika kierowane do właściwych organów władzy publicznej[2].

__________________________________

[1] Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1219)

[2] W 2017 r. Rzecznik wydał dwa raporty z serii Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka[2]: Przestępstwa motywowane uprzedzeniami oraz Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Rzecznik zlecił również przeprowadzenie badań antydyskryminacyjnych na temat równego traktowania na rynku pracy bez względu na wyznanie oraz zjawiska molestowania i molestowania seksualnego wśród studentek i studentów uczelni wyższych. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w formie raportów w roku 2018. Raporty z tej serii dostępne są na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo

źródło

art. 32 - równość i zakaz dyskryminacji, BRPO, 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-32-rownosc-i-zakaz-dyskryminacji [8.06.2023 r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Który artykuł Konstytucji zakazuje dyskryminacji i nakazuje równe traktowanie?

b) Czym jest równe traktowanie? 

c) Co to jest dyskryminacja? 

d) Jak ustalić, czy dana sytuacja jest dyskryminacją? Jakie znaczenie ma tu pojęcie “cechy istotnej”?

e) Jakie są najczęstsze przesłanki dyskryminacji?

Zadania

Czy zetknąłeś się w swoim życiu z dyskryminacją? Jeśli tak, porozmawiajcie o takich sytuacjach. Sprawdźcie, czy na pewno spełniały one definicję dyskryminacji? Jakie sfer życia dotyczyły? Czy któreś z nich dotyczyły edukacji i szkoły? Jak się zakończyły, tj jak zachowała się osoba doświadczająca dyskryminacji, jak się one zakończyły?

2
Tryb prezentacji

Kiedy dochodzi do dyskryminacji?

Mamy trzy sytuacje:

Sytuacja I. Osoby niewidome nie mogą prowadzić samochodów.

Sytuacja II.  Tylko kobietom wolno prowadzić samochody. 

Sytuacja III. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje się.

 

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) W której z wymienionych sytuacji można mówić o nierównym traktowaniu ludzi? Dlaczego?

b) W których sytuacjach można mówić o dyskryminacji? Dlaczego? Odwołaj się do pojęcia “cechy istotnej”.

Zadania

 1. Zastanów się, czy rozwój technologii może w przyszłości zmienić ocenę którejś z tych sytuacji - sprawić, że Twoja ocena przywołanych w materiale sytuacji pod kątem tego, czy są, czy też nie są dyskryminacją - ulegnie zmianie?
 2. Przeanalizuj raz jeszcze sytuacje, które przywołałeś w ramach zadania do tematu “Co to jest dyskryminacja”. Wykorzystując wiedzę z analizy podanych w tym temacie przykładów zastanów się raz jeszcze, czy na pewno były to przykłady dyskryminacji?
3
Tryb prezentacji

Opis historii Rosy Parks i opis walki z segregacją rasową w USA

Znaczenie i zakres sprzeciwu wobec dyskryminacji

źródło

Opis historii Rosy Parks i opis walki z segregacją rasową w USA:

https://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/sprawiedliwi-bez-granic/strona-glowna/poznaj-sprawiedliwych/rosa-parks/ [8.06.2023 r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Kim była Rosa Parks? O co walczyła?

b) Jaki jest związek walki z dyskryminacją rasową w USA z dyskryminacją?

c) Jakie obszary życia, codziennego funkcjonowania - także Twojego, także w szkole - powiązane są z kwestią równego traktowania?

d) Jakie inne postaci historyczne (poza Rosą Parks) i wydarzenia (poza walką z segregacją rasową w USA będące walką z dyskryminacją lub ideologią opierającą się na dyskryminacji, nierównym traktowaniu potrafisz przywołać?

Zadania

 1. Przeczytaj założenia projektu “Sprawiedliwi bez granic”: https://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/sprawiedliwi-bez-granic/strona-glowna/poznaj-sprawiedliwych/ [8.06.2023 r.]. Możesz także obejrzeć wirtualną wystawę: https://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/sprawiedliwi-bez-granic/#return=true/  [8.06.2023 r.]. Gdybyś miał wybrać z dziejów świata trzy do pięciu osób - sprawiedliwych w obszarze walki o równe traktowanie, kogo byś na niej umieścił?
 2. Które obszary walki ze współczesnymi przejawami dyskryminacji mają lub w przyszłości mogą mieć dla Ciebie szczególnie znaczenie? Dlaczego?
 3. Rozumienie dyskryminacji, podejście do kwestii równego traktowania w różnych obszarach życia w Polsce i na świecie zmieniało się. A w Twojej szkole? Czy Twoja szkoła pod tym względem zmienia się? Była kiedyś inna? Które obszary wymagają dalszej uwagi? Jak możesz to sprawdzić? Pomyśl o źródłach, z których możesz skorzystać (dokumenty, ludzie). Co możesz z tym zrobić? Pomyśl o działaniach, które możesz podjąć.
4
Tryb prezentacji

Równe traktowanie w edukacji

Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w edukacji, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/edukacja/

źródło

Karolina Kędziora, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w edukacji, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/edukacja/ [8.06.2023 r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Jaki akt prawny (obok Konstytucji) reguluje (głównie) kwestie równego traktowania w edukacji? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

b) Jakie przesłanki dyskryminacji (cechy prawnie chronione) w tym obszarze wskazuje ustawa? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

c) Jakie formy dyskryminacji przewiduje ustawa? (Patrz  część “Opis zagadnienia”). Jak je rozumiesz? Podaj przykłady. (Patrz część “Przykłady”).

d) Jak prawo traktuje zachęcanie do dyskryminacji?

e) Kto musi udowodnić, że doszło do dyskryminacji - osoba, która stawia zarzut dyskryminacji czy podmiot (osoba, instytucja), któremu ten zarzut postawiono?

f) Czego może domagać się osoba stawiająca zarzut dyskryminacji?

g) Czy prawo zabezpiecza osobę stawiającą zarzut i osoby jej pomagające przed odwetem tego, komu zarzuciła dyskryminację?

h) Czym są działania wyrównawcze?

Zadania

Wyobraź sobie, że czujesz się dyskryminowany/dyskryminowana w szkole. Przejrzyj różne zakładki części podręcznika antydyskryminacyjnego (dotyczące edukacji) i zastanów się:

 1. Jakie prawa Ci przysługują? Co możesz zrobić Ty i Twoi opiekunowie/opiekunki prawni/prawne?
 2. Kto (jakie instytucje) mogą Ci w tym pomóc?
 3. Jak prawo chroni Cię w tej sytuacji?

W wielu szkołach w Polsce uczą się dziś osoby cudzoziemskie. Tacy uczniowie czy uczennice w momencie zapisywania do szkoły często nie mówią w ogóle w języku polskim, w którym odbywają się zajęcia. W związku z tym bywają traktowane inaczej. Czy to w porządku wobec polskich uczniów? Czy można uznać takie traktowanie za działanie wyrównawcze? Jeśli tak, jakie warunki powinno one spełniać, by nikt nie czuł się dyskryminowany?

 

5
Tryb prezentacji

Równe traktowanie w odniesieniu do zatrudnienia.

Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w odniesieniu do zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/zatrudnienie/

źródło

Katarzyna Bogatko, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w odniesieniu do zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/zatrudnienie/ [8.06.2023 r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Jaki akt prawny (obok Konstytucji) reguluje (głównie)  kwestie równego traktowania osób zatrudnionych? Jaki akt reguluje te kwestie w odniesieniu do zatrudnienia niepracowniczego? Czym jest zatrudnienie niepracownicze?  (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

b) Jakie przesłanki dyskryminacji (cechy prawnie chronione) w tym obszarze wskazuje ustawa? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

c) Czy ten katalog cech jest zamknięty? Co to oznacza?(Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

d) Jakie kryteria pracowników i pracowniczek można brać pod uwagę (ze względu na co można oceniać ich pracę)?

e) Jakie formy dyskryminacji przewiduje ustawa? (Patrz  część “Opis zagadnienia”). Jak je rozumiesz? Podaj przykłady. (Patrz część “Przykłady”).

f) Jak prawo traktuje zachęcanie do dyskryminacji?

g) Jakich informacji o Tobie pracodawca nie może żądać?

h) Co oznacza zasada równego wynagradzania?

i) Co oznacza “zakaz działań odwetowych”?

j) Jakie obowiązki nakłada prawo na pracodawcę w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami?

k) Na kim spoczywa ciężar dowodu, że prawo antydyskryminacyjne w obszarze zatrudnienia zostało złamane - na tym, kto stawia ten zarzut czy na podmiocie, któremu go postawiono?

Zadania

Wyobraź sobie, że czujesz się dyskryminowany/dyskryminowana w pracy. Przejrzyj różne zakładki części podręcznika antydyskryminacyjnego (dotyczące zatrudnienia) i zastanów się:

 1. Jakie prawa Ci przysługują? Co możesz zrobić Ty i Twoi opiekunowie/opiekunki prawni/prawne?
 2. Kto (jakie instytucje) mogą Ci w tym pomóc?
 3. Jak prawo chroni Cię w tej sytuacji?

 

6
Tryb prezentacji

Równe traktowanie w dostępie do opieki zdrowotnej.

Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w dostępie do opieki zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/ochrona-zdrowia/

źródło

dr Monika Zima, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w dostępie do opieki zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/ochrona-zdrowia/  [8.06.2023r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Co - obok dostępu do świadczeń zdrowotnych - należy rozumieć pod pojęciem “opieka zdrowotna”? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

b) Co w zakresie opieki zdrowotnej gwarantuje Konstytucja? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

c) Jaki akt prawa polskiego (obok Konstytucji) reguluje kwestie równego traktowania w zakresie opieki zdrowotnej?  (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

d) Jakie przesłanki dyskryminacji (cechy prawnie chronione) w tym obszarze wskazuje ustawa? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

e) Jakie formy dyskryminacji przewiduje ustawa? (Patrz  część “Opis zagadnienia”). Jak je rozumiesz? Podaj przykłady. (Patrz część “Przykłady”).

f) Jak prawo traktuje zachęcanie do dyskryminacji?

g) Co oznacza “zakaz działań odwetowych”?

h) Na kim spoczywa ciężar dowodu, że prawo antydyskryminacyjne w obszarze zatrudnienia zostało złamane - na tym, kto stawia ten zarzut czy na podmiocie, któremu go postawiono?

i) Czego może domagać się osoba stawiająca zarzut nierównego traktowania?

Zadania

Wyobraź sobie, że czujesz się dyskryminowany/dyskryminowana w dostępie do opieki zdrowotnej. Przejrzyj różne zakładki części podręcznika antydyskryminacyjnego (dotyczące opieki zdrowotnej) i zastanów się:

 1. Jakie prawa Ci przysługują? Co możesz zrobić Ty i Twoi opiekunowie/opiekunki prawni/prawne?
 2. Kto (jakie instytucje) mogą Ci w tym pomóc?
 3. Jak prawo chroni Cię w tej sytuacji?
7
Tryb prezentacji

Równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług.

Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/dobra-i-uslugi/ 

źródło

Krzysztof Śmiszek, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/dobra-i-uslugi/  [8.06.2023r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Co oznaczają “dobra i usługi”? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

b) Jaki akt prawa polskiego (obok Konstytucji) reguluje kwestie równego traktowania w zakresie dostępu do dóbr i usług?  (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

c) Jakie przesłanki dyskryminacji (cechy prawnie chronione) w tym obszarze wskazuje ustawa? (Wskazówka: szukaj w części “Opis zagadnienia”).

d) Jakie formy dyskryminacji przewiduje ustawa? (Patrz  część “Opis zagadnienia”). Jak je rozumiesz? Podaj przykłady. (Patrz część “Przykłady”).

e) Jak prawo traktuje zachęcanie do dyskryminacji?

f) Co oznacza “zakaz działań odwetowych”?

g) Na kim spoczywa ciężar dowodu, że prawo antydyskryminacyjne w obszarze zatrudnienia zostało złamane - na tym, kto stawia ten zarzut czy na podmiocie, któremu go postawiono?

h) Czego może domagać się osoba stawiająca zarzut nierównego traktowania?

Zadania

Wyobraź sobie, że czujesz się dyskryminowany/dyskryminowana w dostępie do jakiegoś dobra czy usługi. Przejrzyj różne zakładki części podręcznika antydyskryminacyjnego (dotyczące opieki zdrowotnej) i zastanów się:

 1. Jakie prawa Ci przysługują? Co możesz zrobić Ty i Twoi opiekunowie/opiekunki prawni/prawne?
 2. Kto (jakie instytucje) mogą Ci w tym pomóc?
 3. Jak prawo chroni Cię w tej sytuacji?

Bibliografia

 1. Art. 32 - równość i zakaz dyskryminacji, BRPO: https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-32-rownosc-i-zakaz-dyskryminacji [8.06.2023 r.]
 2. Opis historii Rosy Parks i opis walki z segregacją rasową w USA:https://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/sprawiedliwi-bez-granic/strona-glowna/poznaj-sprawiedliwych/rosa-parks/ [8.06.2023 r.]
 3. Fragment raportu RPO “Ochrona przed dyskryminacją w Polsce. Stan prawny i świadomość społeczna.Wnioski i rekomendacje RPO, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2020, nr 3, Warszawa 2020: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_przed-_dyskryminacja_w_Polsce.pdf [8.06.2023 r.]
 4. Konstytucja RP, Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483,  - art. 32, art. 6, art.33, art. 60, art. 64 ust. 2, art. 68 ust 2, art. 70 ust. 4, art 96 ust. 2, art 127 ust 1, art 169 ust 2. https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm, [8.06.2023 r.]
 5. Karolina Kędziora, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w edukacji, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/edukacja/ [8.06.2023 r.]
 6. Katarzyna Bogatko, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w odniesieniu do zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/zatrudnienie/ [8.06.2023 r.]
 7. Dr Monika Zima, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w dostępie do opieki zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/ochrona-zdrowia/  [8.06.2023 r.]
 8. Krzysztof Śmiszek, Poradnik antydyskryminacyjny - równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/dobra-i-uslugi/  [8.06.2023 r.]
 9. Wpis na stronie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, https://lo2.dabrowa.pl/zapraszamy-do-wynajmu-szafek/, [8.06.2023 r.]