Polska, Świat

Prawa człowieka

Agnieszka Mikulska, Maciej Sopyło

1
Tryb prezentacji

I. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

Ewolucja praw na przykładzie prawa do życia

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

Art. 3 Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby

źródło

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, art. 3

https://www.bb.po.gov.pl/images/Prawa/PNZ/PDPCZ.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) przeczytaj artykuły dotyczące prawa do życia w kilku dokumentach katalogujących prawa człowieka. W czym różnią się te zapisy? W czym są podobne? 

b) czy w obliczu rozwoju medycyny, potrzebujemy bardziej szczegółowych regulacji odnośnie  prawa do życia i samego pojęcia „życie”?

Zadania

  1. Przeanalizuj zapisy Konwencji Europejskiej z 1950 roku i Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2020 roku. Jaką ewolucję przeszły kraje europejskiej w podejściu do ochrony życia? Jaką rolę w tym odegrały takie czynniki, jak postęp w ochronie zdrowia i rozwój biotechnologii?
  2. Spróbuj sobie wyobrazić, jakie dylematy  dotyczące prawa do życia mogą się pojawić w przyszłości w związku z rozwojem medycyny i technologii i spróbuj zaproponować jego rozwiązanie.
  3. Wyobraź sobie życie w Polsce w roku 1997. Czy był wtedy Internet a jeśli tak, jak wyglądał? Sztuczna inteligencja? Telefony komórkowe? MMSy? Jakie zmiany społeczne, technologiczne, naukowe zaszły od tamtych czasów? Zauważ, że uchwalona w 1997 roku Konstytucja obowiązuje nadal a zmiany, jakie w niej zaszły w porównaniu z tym, jak zmienił się świat, są niewielkie. Reguluje więc ona wiele obszarów, które nie istniały w chwili jej uchwalania. Przyjrzyj się wybranym, najciekawszym dla Ciebie, takim obszarom (na przykład prywatności w sieci, procedury in-vitro). Które przepisy Konstytucji, a w szczególności praw człowieka, się do nich odnoszą?
2
Tryb prezentacji

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: An Introduction

Prawa człowieka a biznes.

źródło

Business & Human Rights Resource Centre

https://www.youtube.com/watch?v=BCoL6JVZHrA;

[27.02.2023 r.] (materiał wideo z opcją włączenia napisów w języku polskim)

opis

Klasyczna koncepcja praw człowieka odnosi się do relacji pomiędzy państwem a jednostką. Jednakże w ostatnich dekadach to dość wąskie podejście  zostało rozszerzone - społeczność międzynarodowa zaczęła wymagać, aby także biznes, w tym zwłaszcza bogate przedsiębiorstwa międzynarodowe, były zobowiązane do przestrzegania praw człowieka.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) dlaczego społeczność międzynarodowa uznała, że obowiązek przestrzegania praw człowieka musi dotyczyć także biznesu? 

b) jakie prawa człowieka są szczególnie narażone przez działalność firm?

c) jaka jest rola państwa w tym, żeby firmy przestrzegały praw człowieka?

Zadania

Pomyśl o dowolnej dużej firmie, korporacji,  której produkty kupujesz. Co wiesz na jej temat? Jak może ona wpływać na środowisko i otoczenie społeczne? Zastanów się, jakie są plusy i minusy jej działalności. Czego byś oczekiwał/a tej od firmy w kwestii jej wpływu na otoczenie,  w tym w szczególności - zapewnienia przestrzegania praw człowieka?

3
Tryb prezentacji

ONZ przyjęła rezolucję uznającą dostęp do czystego i zdrowego środowiska za prawo człowieka 

Prawo człowieka do czystego i zdrowego środowiska

12 sierpnia 2022 

28 lipca 2022 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, zgodnie z którą każdemu człowiekowi przysługuje prawo do życia w czystym, zdrowym i nienaruszającym równowagi ekologicznej środowisku.

(…)

Choć rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie nakłada jeszcze na państwa wiążących zobowiązań, to jest pierwszym krokiem do stworzenia aktów prawnych, zawierających normy możliwe do bezpośredniego i efektywnego wyegzekwowania. Pozwolą one skuteczniej pociągać do odpowiedzialności państwa, które nie stosują się do ustanawianych limitów zanieczyszczania środowiska. Da też zwykłym ludziom narzędzia do dochodzenia przed sądem roszczeń z tytułu prawa do czystego środowiska.

Treść rezolucji zakłada uznanie prawa do czystego, zdrowego i nienaruszającego równowagi ekologicznej środowiska, wzywając wszystkie podmioty życia publicznego do wzmożenia wysiłków w celu przyjęcia wspólnej polityki wobec narastających zmian klimatycznych.

(…)

W obliczu trwających pożarów, powodzi oraz innych ekstremalnych zjawisk pogodowych gwałtownie narasta konieczność podejmowania wszelkich środków wspierających walkę ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego oraz ochroną bioróżnorodności. Kluczowe będą działania podjęte w najbliższym czasie przez rządy poszczególnych państw na poziomie lokalnym, krajowym oraz arenie międzynarodowej.

Będziemy dalej walczyć, by dostęp do czystego środowiska stał się nowym wiążącym prawem człowieka!

Przeczytaj fragment tekstu Amnesty International na temat rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącego prawa do życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku. 

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) zastanów się, jakie zadania rezolucja nakłada na Polskę? 

b) co dzięki niej mogą uzyskać indywidualne osoby, które borykają się z problemami związanymi z postępującymi zmianami klimatu lub zanieczyszczeniem środowiska?

c) jakie prawa człowieka mogą być zagrożone w związku z zanieczyszczeniem środowiska i klimatu? 

d) na jakich obszarach geograficznych zmiany klimatu są najbardziej dotkliwe?

Zadania

Wyobraź sobie państwo wyspiarskie liczące około 100 tys. obywateli, dla którego istnieje duże ryzyko zatopienia w ciągu kolejnych 50 lat. Przedyskutujcie w grupach różne scenariusze przyszłości mieszkających tam ludzi . Czy reszta świata powinna się zaangażować w sprawy tego państwa? W jaki sposób? Co może, albo nawet powinna, zaoferować w ramach pomocy? 

4
Tryb prezentacji

Materiał informacyjny ze strony Fundacji Panoptykon

Prawa człowieka a świat cyfrowy

Platformy internetowe takie jak Facebook, YouTube czy Twitter w coraz większym stopniu kontrolują to, co możesz zobaczyć i powiedzieć w sieci. Algorytmy śledzą aktywność użytkowników, a filtry i moderatorzy reagują na naruszenia regulaminów. Robią to po to, żeby walczyć ze szkodliwym treściami – takimi jak hejt czy nawoływanie do przemocy. Zdarza się jednak, że usuwane są legalne i pożyteczne materiały, np. zdjęcia z reportaży wojennych, fotografie historyczne, publikacje dokumentujące brutalność policji i inne naruszenia praw człowieka, relacje z protestów społecznych,  dzieła sztuki czy satyra.

Takie nieuzasadnione, nadmierne usuwanie treści na podstawie wewnętrznych regulacji platform nazywane jest prywatną cenzurą. Jest ona szczególnie groźna w dobie dominacji kilku firm o globalnym zasięgu, które przejmują rolę głównych kanałów komunikacji i pozyskiwania informacji.

źródło

Materiał informacyjny ze strony Fundacji Panoptykon, https://panoptykon.org/sinvsfacebook; [27.02.2023 r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) czy korzystasz z platform internetowych, takich jak YouTube, Instagram, Tik Tok? Czy kiedyś czytałaś/eś ich regulaminy? 

b) wiesz, jakie treści mogą być usunięte z platformy zgodnie z regulaminem? 

c) czy słyszałeś o przypadkach usuwania treści przez platformę?

d) jeżeli tak, to jakie były tego powody? 

Zadania

  1. Wyobraź sobie, że prowadzisz kanał (np. edukacyjny, satyryczny) na platformie internetowej, masz już setki subskrybentów i subskrybentek. Pewnego dnia dostajesz wiadomość, że musisz usunąć jeden odcinek swojego programu, a jeżeli tego nie zrobisz, cały twój kanał zostanie zamknięty. Co zrobisz w takiej sytuacji? Do kogo zwrócisz się o pomoc? Czego będziesz chciał się dowiedzieć od właściciela platformy? Na jakie prawa człowieka mogłabyś/mógłbyś się powołać, broniąc swojego programu? Czy Twoim zdaniem platforma internetowa musi przestrzegać praw człowieka?
  2. Sprawdź, czy platformy, z których korzystasz umożliwiają Ci zgłoszenie treści niezgodnych z regulaminem. Przetestuj (na treściach, które Twoim zdaniem rzeczywiście są z nim niezgodne!), czy platforma zareaguje na zgłoszenie.
5
Tryb prezentacji

Generacje praw człowieka

Generacja Praw Człowieka

Katalog praw i wolności powstały w wyniku ewolucji koncepcji ochrony praw człowieka może- my podzielić na trzy zasadnicze grupy zwane generacjami. Pierwsza generacja obejmuje prawa osobiste i polityczne (tzw. prawa wolnościowe) sformułowane w licznych doku- mentach prawa wewnętrznego i międzynarodowego (zob. tabela 2). Ochrona praw pierwszej generacji ma najdłuższą tradycję, bowiem rozpoczęła się już w Oświeceniu. W prawie mię- dzynarodowym jest to najpełniej chroniona generacja praw człowieka. W praktyce organizacji międzynarodowych w odniesieniu do praw osobistych i politycznych stosuje się środki kon- trolne polegające na składaniu sprawozdań opisujących realizację praw zagwarantowanych w dokumentach przyjętych przez państwo, przedkładaniu organom międzynarodowym skarg państwowych oraz skarg lub petycji dotyczących indywidualnych naruszeń praw człowieka.

Druga generacja obejmuje prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne. Pierwsze gwa- rancje dotyczące tej generacji praw pojawiły się w ustawodawstwie socjalnym państw Eu- ropy Zachodniej pod koniec XIX wieku. Ujmując chronologicznie rozwój praw człowieka, ge- neracja ta wykształciła się później niż prawa wolnościowe. Uogólniając, możemy przyjąć, że druga generacja praw człowieka odnosi się do sfery materialnej oraz poziomu udziału w wykorzystywaniu dóbr materialnych przez poszczególnych członków wspólnoty. Podział na prawa socjalne, ekonomiczne (gospodarcze) i kulturowe jest umowny. Prawa socjalne mają na celu zapewnienie właściwych społecznych warunków życia i rozwoju jednostki oraz ochronę jednostek niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania przed wykluczeniem społecznym. Prawa ekonomiczne dają jednostce możliwość uczestnictwa w mechanizmach rynkowych oraz umożliwiają bycie podmiotem tej gry (szczególna rola przypada tu prawu własności, które jest także prawem pierwszej generacji), kulturowe natomiast umożliwiają uczestnictwo w wykorzystywaniu dóbr kultury i wpływają na rozwój duchowy i intelektualny jednostek. Realizacja praw drugiej generacji wiąże się zazwyczaj z wykonywaniem różnego rodzaju świadczeń przez państwo.

Prawa drugiej generacji, w porównaniu do praw wolnościowych, są słabiej chronione, zarówno w systemach prawa wewnętrznego, jak i systemach międzynarodowych. Ich realizacja uza- leżniona jest z jednej strony od stopnia rozwoju poziomu gospodarczego, z drugiej od mo- delu preferowanej polityki społecznej. Także systemy kontroli międzynarodowej opierają się przede wszystkim na sprawozdaniach przedkładanych przez państwa organom kontrolnym.

Trzecią generację stanowią tzw. prawa solidarnościowe (kolektywne). W przeci- wieństwie do praw pierwszej i drugiej generacji prawa kolektywne nie zostały w zasadzie skodyfikowane. Różnią się zasadniczo od poprzednich generacji solidarnościowym wymia- rem (dwie pierwsze generacje opierają się na koncepcji praw indywidualnych, przypisanych do jednostek, a nie grup). Z tego powodu część badaczy w ogóle neguje zaliczanie praw kolek- tywnych do kategorii praw człowieka, uznając, że w ich wypadku nie jest możliwe określenie osoby uprawnionej do roszczenia w celu realizacji tych praw. Brak możliwości domagania się od państwa realizacji praw czy wolności czyni je iluzorycznymi i z tego powodu szkodliwymi 

dla koncepcji praw człowieka. Inni badacze podkreślają, że prawa solidarnościowe powinny być rozumiane jako prawa przysługujące ludom w ich stosunkach ze wspólnotą międzynarodową. Taka interpretacja praw trzeciej generacji przyczynia się do wzrostu znaczenia społeczności międzynarodowej w dziedzinie przestrzegania praw człowieka, albowiem społeczność ta staje się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za walkę z tymi naruszeniami. Największymi orędownikami praw kolektywnych są na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) państwa rozwijające się.

Generacje praw człowieka stanowią pewien schemat klasyfikacyjny przedstawiający ewolucję praw człowieka. Generacji praw nie należy utożsamiać z gradacją, ponieważ wszystkie one na- wzajem się przenikają, uzupełniają i tworzą tym samym uniwersalny katalog praw człowieka.

źródło

Arkadiusz Domagała, Agnieszka Florczak, Prawa człowieka - materiały edukacyjne, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo regionalne, Wrocław 2018, str. 15, https://poland.representation.ec.europa.eu/system/files/2018-05/materialy_edukacyjne_prke_prawa_czlowieka.pdf, [27.02.2023 r.]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) na podstawie przytoczonego tekstu scharakteryzuj krótko każdą z opisanych trzech generacji praw człowieka. 

b) prawa której generacji są najlepiej chronione? Od czego może zależeć poziom ochrony praw w różnych państwach/regionach?

c) jak oceniasz poziom ochrony praw człowieka w Polsce w porównaniu z innymi państwami? Z czego wynika twoja ocena?

Zadania

  1. Przyporządkuj wymienione poniżej prawa do poszczególnych generacji praw: prawo do nauki, prawo narodów do samostanowienia, prawo do sądu, prawo do życia, prawo do pracy, prawo do pomocy humanitarnej, prawo do pomocy socjalnej, prawo do prywatności, wolność słowa, prawo do urlopu i wypoczynku. Czy przyporządkowanie tych prawo było dla Ciebie łatwe? Jeżeli nie, które prawa sprawiły ci najwięcej trudności? Dlaczego?
  2. Czy spotkałeś/spotkałaś się z terminem “prawa człowieka czwartej generacji”? Czego one dotyczą? Jeżeli nie wiesz, spróbuj poszukać w wiarygodnych źródłach w Internecie.

Bibliografia

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, art. 3

https://www.bb.po.gov.pl/images/Prawa/PNZ/PDPCZ.pdf

Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 3

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930610284Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, artykuł 2

https://oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: An Introduction,  Business & Human Rights Resource Centre

 https://www.youtube.com/watch?v=BCoL6JVZHrA; [27.02.2023 r.] (materiał wideo)

Amnesty International, 

https://amnesty.org.pl/onz-rezolucja-uznajaca-dostep-do-czystego-i-zdrowego-srodowiska-za-prawo-czlowieka/ [27.02.2023 r.]

Materiał informacyjny ze strony Fundacji Panoptykon, https://panoptykon.org/sinvsfacebook; Fundacja Panoptykon, [27.02.2023 r.]

Arkadiusz Domagała, Agnieszka Florczak, Prawa człowieka - materiały edukacyjne, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Regionalne, Wrocław 2018, str. 15, https://poland.representation.ec.europa.eu/system/files/2018-05/materialy_edukacyjne_prke_prawa_czlowieka.pdf, [27.02.2023 r.]