Polska, Świat

Przemiany społeczne lat 50 i 60 - Polski październik a przemiany społeczne w Europie

Damian Banasiak

1
Tryb prezentacji

Bolesław Bierut o sztuce

Teksty wprowadzające

"Artyści dotychczas byli oddzieleni nieprzebytym murem od szerokich mas narodu, tworzących w pocie czoła materialne podstawy ich wiedzy, kultury i sztuki, [a dziś] obowiązkiem twórcy, kształtującego duchową dziedzinę życia narodu, jest wczuć się w tętno pracy mas ludowych, w ich tęsknotę i potrzeby, z ich wzruszeń i przeżyć czerpać natchnienie twórcze do własnego wysiłku, którego celem głównym i podstawowym winno być podniesienie i uszlachetnienie poziomu życia tych mas."

źródło

Dzieje.pl, 70 lat temu wprowadzono w Polsce socrealizm jako programowy kierunek sztuki, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/70-lat-temu-wprowadzono-w-polsce-socrealizm-jako-programowy-kierunek-sztuki

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Pytania do obu źródeł:

  1. Na podstawie wypowiedzi Bolesława Bieruta dokonaj charakterystyki socrealizmu jako kierunku w sztuce
  2. W jakim tonie utrzymany jest utwór Lucyny Krzemienieckiej. Jak myślisz, co mogło skłonić autorkę do stworzenia takiego dzieła?
2
Tryb prezentacji

Fragment PKF - Październik

Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! Witam was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa...

W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce uległy głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Ciężki trud klasy robotniczej i całego narodu nie dawał oczekiwanych owoców. Wierzę głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość.

VIII Plenum KC naszej partii dokonało historycznego zwrotu. Stworzyło ono nowy okres naszej pracy, nowy okres w dziejach budownictwa socjalistycznego w Polsce, w dziejach narodu. Kierownictwo partii powiedziało klasie robotniczej i całemu narodowi całą prawdę, prawdę bez osłonek i niedomówień o naszej sytuacji gospodarczej i politycznej, o trudnościach, które trzeba przezwyciężyć, by pójść naprzód i uzyskać trwałą poprawę życia ludzi pracy w Polsce.

Kierownictwo partii nie chce i nie będzie rzucać narodowi pustych obiecanek. Zwracamy się z całym zaufaniem do swojej klasy, klasy robotniczej, do inteligencji, do chłopów. Mówimy im: mamy potężne moce produkcyjne, zbudowane wysiłkiem ludu pracującego w ciągu lat ubiegłych, ale nie są one należycie wykorzystywane. Mamy duże zasoby gospodarki narodowej, w tysiącach fabryk i kopalń, w przemyśle i rolnictwie, które są jeszcze w niemałym stopniu trwonione przez marnotrawną, złą gospodarkę.

Mamy liczne szeregi klasy robotniczej, ludzi pracowitych, kochających swój zawód, władających techniką, których wydajność pracy mimo to wciąż niska, mamy poważne możliwości powiększenia produkcji rolnej, produkcji środków żywności i surowców dla przemysłu, ale są one jeszcze krępowane przez błędy polityki rolnej w latach ubiegłych.

Robotnicy i pracownicy wszystkich dziedzin gospodarki narodowej! Pomóżcie partii i rządowi w wielkim dziele ulepszenia socjalistycznej ekonomiki Polski Ludowej! Rozwijajcie gospodarską inicjatywę swych załóg, szukajcie wspólnie z nami najlepszych form udziału klasy robotniczej w zarządzaniu zakładami pracy. Podnoście wydajność pracy, zwalczajcie marnotrawstwo i obniżajcie koszty własne. Wykorzystajcie wszelkie możliwości powiększenia produkcji przemysłowej i rolnej, aby jak najlepiej zaspakajać rosnące potrzeby mas.

źródło

Źródło: Trybuna Ludu, 25 października 1956 roku

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1. W jakim tonie utrzymane jest przemówienie?

2. Czy w przymówieniu jest mowa o otwarciu na zachód, zmianie kierunku polityki?

3. Czy zmiana na stanowisku szefa partii i pierwsze wystąpienie owego spotkało się z zainteresowaniem społeczeństwa?

Bibliografia

  1. Dzieje.pl, 70 lat temu wprowadzono w Polsce socrealizm jako programowy kierunek sztuki, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/70-lat-temu-wprowadzono-w-polsce-socrealizm-jako-programowy-kierunek-sztuki 
  2. audio-book.net.pl, O wielkim Stalinie - Lucyna Krzemieniecka, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://audio-book.net.pl/o-wielkim-stalinie-lucyna-krzemieniecka.html