Polska, Świat

Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie.

Kamil Paździor

1
Tryb prezentacji

Artykuł w Tygodniku Powszechnym, Pluralizm czy relatywizm? Preambuła Stefana Wilkanowicza",

Rekomendowane materiały do przeczytania lub obejrzenia przed lekcją

źródło

Paweł Stachowiak, "Pluralizm czy relatywizm? Preambuła Stefana Wilkanowicza", Tygodnik Powszechny 3 stycznia 2019.

https://www.klubtygodnika.pl/pluralizm-czy-relatywizm-preambula-stefana-wilkanowicza/

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób powstawały fragmenty konstytucji dotyczące spraw wyznaniowych i podstawowych wartości. Które kwestie budziły wtedy największe spory, dlaczego i czy nadal są kontrowersyjne.

2
Tryb prezentacji

Konfederacja Generalna Warszawska, 28 stycznia 1573

Rzeczypospolita Szlachecka

My Rady Koronne, duchowne i świeckie, i rycerstwo wszystko, i stany insze jednej a nierozdzielnej Rzeczypospolitej […]. Oznajmujemy […], iż pod tym niebezpiecznym czasem, bez króla pana zwierzchniego mieszkając […] obiecujemy […] poprzysiąc pokój pospolity miedzy rozerwanymi i różnymi ludźmi w wierze i w nabożeństwie zachowywać […].

A iż w Rzeczypospolitej naszej jest różnorodność niemała z strony wiary krześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny miedzy ludźmi rozruchy jakie szkodliwe nie wszczęły, które po inszych królestwach jaśnie widziemy, obiecujemy to sobie spólnie za nas i za potomki nasze na wieczne czasy pod obowiązkiem przysięgi, pod wiarą, czcią i sumnieniem naszym, iż którzy jestechmy różni w wierze, pokój miedzy sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w Kościelech krwie nie przelewać ani się penować odsądzeniem majętności, poczciwością, więzieniem i wywołaniem i zwierzchności żadnej ani urzędowi do takowego progressu żadnym sposobem nie pomagać. […]

Wszakże przez tę konfederacyją naszę zwierzchności żadnej nad poddanymi ich, tak panów duchownych, jako i świeckich, nie derogujemy i posłuszeństwa żadnego poddanych przeciwko panom ich nie psujemy. I owszem, jeśliby takowa licencyja gdzie była pod oblikiem wiary, tedy jako zawsze było, będzie wolno i teraz każdemu panu poddanego swego nieposłusznego tam, tak w duchownych, jako i świeckich rzeczach podług rozumienia swego skarać. […]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Przeczytaj dwa dokumenty uchwalone na początku i na końcu istnienia I Rzeczypospolitej. Porównaj je odpowiadając na pytania i wykonując zadania. 

a) Kto uchwalił oba dokumenty?

b) Który z dokumentów zapewniał większe swobody religijne, na czym polegała różnica?

c) Jakie przyczyny polityczne, międzynarodowe i religijne podano w obu tekstach?

 

Zadania

  1. Porównaj ograniczenia, jakie wprowadzono w dziedzinie wolności religijnej w obu dokumentach?
  2. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, jaka była praktyka tolerancji w I RP w XVI, a jaka w XVII i XVIII w. Jaką rolę pełnił prymas w czasie wolnych elekcji, a jaką miał pełnić zgodnie z Konstytucją 3 Maja. 
  3. Wyjaśnij, dlaczego w 1981 r. na szarfie jednego z wieńców złożonych na trumnie prymasa Stefana Wyszyńskiego znalazł się napis: „Niekoronowanemu Królowi Polski”, dlaczego nazywano go w czasach PRL – u interreksem.
  4. W trakcie czytania możecie w klasie wypisać niezrozumiałe pojęcia i w podziale na grupy stworzyć słowniczek trudnych pojęć.
3
Tryb prezentacji

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 1921 roku

II Rzeczypospolita

W Imię Boga Wszechmogącego!

 My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, […], nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja [..] — tę oto Ustawę Konstytucyjną […] uchwalamy i stanowimy.

Artykuł 54.

Przed objęciem urzędu Prezydent Rzeczypospolitej składa w Zgromadzeniu Narodowem przysięgę następującej treści:  „Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, i ślubuję Tobie, Narodzie Polski, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, który obejmuję: praw Rzeczypospolitej, a przedewszystkiem Ustawy Konstytucyjnej święcie przestrzegać i bronić; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać; godności imienia polskiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen”.

Artykuł 95.

Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia, wolności i mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religji.

Artykuł 111.

Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania. Żaden obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach, przysługujących innym obywatelom.  Wszyscy mieszkańcy Państwa Polskiego mają prawo wolnego wyznawania zarówno publicznie jak prywatnie swej wiary i wykonywania przepisów swej religji lub obrządku, o ile to nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.

Artykuł 112.

Wolności wyznania nie wolno używać w sposób przeciwny ustawom. Nikt nie może uchylać się od spełnienia obowiązków publicznych z powodu swoich wierzeń religijnych. Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, o ile nie podlega władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej.

Artykuł 114.

Wyznanie rzymsko-katolickie, będące religją przeważającej większości narodu, zajmuje w Państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań.  Kościół Rzymsko-Katolicki rządzi się własnemi prawami. Stosunek Państwa do Kościoła będzie określony na podstawie układu ze Stolicą Apostolską, który podlega ratyfikacji przez Sejm.

Artykuł 120.

W każdym zakładzie naukowym, którego program obejmuje kształcenie młodzieży poniżej lat 18, utrzymywanym w całości lub w części przez Państwo lub ciała samorządowe, jest nauka religji dla wszystkich uczniów obowiązkową. Kierownictwo i nadzór nauki religji w szkołach należy do właściwego związku religijnego z zastrzeżeniem naczelnego prawa nadzoru dla państwowych władz szkolnych.

 

źródło

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19210440267 [dostęp: 23.08.2022]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Jakie wartości ograniczają wolność wyznania w obu konstytucjach, jak rozumiesz te sformułowania?

b) Czym różnią się roty przysięgi prezydenckiej w konstytucji marcowej i kwietniowej w zakresie odpowiedzialności Prezydenta RP? Jaki może mieć to związek z ówczesnym systemem ustrojowym?

c) Jak należy rozumieć pozycję Kościoła Rzymskokatolickiego zgodnie z art. 114 konstytucji marcowej? Jak nazywa się wspomniany tam dokument, który miał ją gwarantować i czy aktualnie obowiązuje?

 

Zadania

  1. Ustosunkuj się do tezy (np. w formie rozprawki lub debaty): Gabriel Narutowicz, jako ateista nie powinien był złożyć przysięgi prezydenckiej w brzmieniu art. 54 Konstytucji.
  2. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, jaki wpływ na późniejsze losy Narutowicza miał stosunek jego przeciwników do poglądów religijnych Prezydenta.

 

4
Tryb prezentacji

KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.

Polska Ludowa

Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego. […].

Artykuł 69

1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od narodowości, rasy i wyznania mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze.

2. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni albo poniżanie człowieka ze względu na różnice narodowości, rasy czy wyznania jest zakazane.

Artykuł 70

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych. Nie wolno też nikogo zmuszać do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych.

2. Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy.

3. Nadużywanie wolności sumienia i wyznania dla celów godzących w interesy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest karane.

źródło

Biblioteka Sejmowa

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1952.html [dostęp: 23.08.2022]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Jak artykuł 70. Konstytucji PRL definiował wolność wyznania?

b) Korzystając z wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, jak komuniści rozumieli zapisy w punkcie 3 artykułu 70.

c) Wyjaśnij, dlaczego w kwietniu 1989 r. należało uchwalić nowelizację Konstytucji. Czym różni się przysięga prezydencka w Konstytucji PRL od tych, z konstytucji II RP i dlaczego?

 

5
Tryb prezentacji

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

III Rzeczypospolita

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

[…] nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

[…] w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej […].

Art. 25.

Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.

Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

Art. 48.

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 53.

Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

 

Art. 130.

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg.

 

źródło

 ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 [dostęp: 23.08.2022]

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) na czym polega kompromisowość odwołania się do Boga (Invocatio Dei) zawarta w preambule Konstytucji?

b) czym różnią się rozwiązania dotyczące dzieci i wychowania zawarte w art. 48 i 53 Konstytucji od tych zapisanych w konstytucji marcowej? Skąd mogą wynikać te różnice?

c) porównaj rotę przysięgi prezydenckiej zawartą w art. 130 Konstytucji z podobnymi rozwiązaniami z czasów II RP. Czy obecna rota jest zgodna z przesłaniem zawartym w preambule do Konstytucji?

 

Zadania

 Wypisz 5 sformułowań określających stosunki państwo – związki wyznaniowe zawarte w artykule 25 Konstytucji. O czym mogą świadczyć?

6
Tryb prezentacji

Zadania podsumowujące.

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Ustosunkuj się do tezy (można to zrobić w formie debaty oksfordzkiej): Konstytucja 3 Maja oraz Konstytucja III RP były kompromisem między państwem wyznaniowym a świeckim.
2. Korzystając ze strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-53-wolnosc-sumienia-i-wyznania [dostęp: 23.08.2022]) zapoznaj się z jedną z jego interwencji. Streść problem w kilku zdaniach, przedstaw normę prawną, która mogła zostać naruszona oraz ustosunkuj się do poruszonego zagadnienia. Czy jest ono Twoim zdaniem ważne, dla kogo, jak powinno być rozwiązane. Zadanie można wykonać w formie projektu.

Bibliografia

Paweł Stachowiak, Pluralizm czy relatywizm? Preambuła Stefana Wilkanowicza, https://www.klubtygodnika.pl/pluralizm-czy-relatywizm-preambula-stefana-wilkanowicza/

Czytanie Konstytucji z Tadeuszem Mazowieckim, Wszechnica Wspomagania Wsi, https://www.youtube.com/watch?v=QBhG3KzWgTo&t=257s

Akt Konfederacji Warszawskiej, Wiki źródła, https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_konfederacji_warszawskiej

Ustawa Rządowa z dnia 3-go maja 1791 roku (preambuła),

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19210440267

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19350300227

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952, Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19520330232

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  2 kwietnia 1997, Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

Rzecznik Praw Obywatelskich, strona internetowa https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-53-wolnosc-sumienia-i-wyznania