Polska, Świat

Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie.

Kamil Paździor

Opis tematu:

Temat obejmuje analizę kluczowych dokumentów będących podstawą polityki wyznaniowej I Rzeczpospolitej, II RP, PRL – u i III RP oraz w wybranych krajach. Stanowi zaproszenie do dyskusji o praktycznym wymiarze tej polityki w życiu społecznym i politycznym. Na podstawie analizy artykułów naukowych i prasowych oraz ikonografii pozwala też uporządkować wiedzę dotyczącą modeli polityki wyznaniowej na świecie.

Odniesienie do podstawy programowej:

I. 9) wyjaśnia charakter wspólnot religijnych, ich odmienności związane z treścią wiary, kultem, nauczaniem moralnym i organizacją;

I. 13) objaśnia różne modele relacji kościołów i innych związków wyznaniowych z państwem, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i współczesności Rzeczypospolitej;

III. 18) wyjaśnia, na czym polegała komunistyczna polityka „rozdziału Kościoła od państwa”, z wykorzystaniem swojej wiedzy o różnych modelach relacji między związkami wyznaniowymi a państwem; wyjaśnia pojęcia: laicyzm, sekularyzm, indyferentyzm;

VI. 9) charakteryzuje sposób unormowania relacji między Rzecząpospolitą Polską i Kościołem katolickim w konkordacie z 1993 roku oraz między Rzecząpospolitą Polską i innymi związkami wyznaniowymi na mocy tzw. ustaw kościelnych;

 

Cele zajęć:

Uczeń/uczennica:

 • potrafi porównywać źródła pisane o charakterze prawnym i ikonograficzne
 • definiuje różne modele polityki wyznaniowej
 • umie konstruować wypowiedź argumentacyjną i brać udział w debacie
 • rozumie przyczyny i kierunki ewolucji polityki wyznaniowej
 • potrafi sformułować własną refleksję w sprawach publicznych

 

Kryteria sukcesu: Uczniowie:

Uczniowie:

 • Rozumieją przyczyny wykształcenia się różnych modeli w relacjach państwo - religia. 
 • Dostrzegają przyczyny tolerancji w XVI w. i powody oraz przejawy jej kryzysu w XVII i XVIII w.
 • Znają postanowienia konfederacji warszawskiej i polskich konstytucji w kwestiach wyznaniowych.
 • Wyjaśniają związki między zapisami prawnymi a praktyką życia codziennego oraz rolę Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Znają podstawowe typy polityki wyznaniowej państwa i kluczowe dokumenty dotyczące historii i współczesności polskiego modelu.
 • Rozumieją dylematy polityczne, religijne i kulturowe stojące u podstaw stosunków państwo - religie. 

 

Ważne pojęcia/ ze wskazaniem różnych definicji jednego pojęcia

konfederacja, dysydenci, innowiercy, poddani, sejm skonfederowany, egzekucja praw, interreks, invocatio dei, republika ludowa, konkordat, laicyzm, ateizm, indyferentyzm, państwo świeckie, państwo wyznaniowe