Polska

Integracja i przebudowa – integrację Ziem Zachodnich i Północnych industrializacja, kolektywizacja i reforma rolna

Damian Banasiak

Opis tematu:

Czas: 2-3 lekcje

Niniejszy temat ma na celu zaprezentować za pośrednictwem zróżnicowanych źródeł proces industrializacji, kolektywizacji i integracji ziem zachodnich i północnych. Zapoznać możecie się państwo z materiałami propagandowymi, danymi statystycznymi, a także relacjami tzw. przeciętnych Kowalskich, co tworzy pełny obraz skomplikowanych procesów zachodzących w pierwszych latach powojennych.

Autor na samym początku tematu proponuje trzy filmy oraz książkę, które mogą zostać wykorzystane jako wprowadzenie, zaproponowane uczniom przed lekcją

 

Odniesienie do podstawy programowej:

 • charakteryzuje skutki II wojny światowej dla Polski w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym - (II.13)
 • charakteryzuje najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956 (propaganda, gospodarka planowa) - (II.16)
 • przedstawia zagospodarowanie i integrację Ziem Zachodnich i Północnych - (II.17)
 • przedstawia procesy industrializacji, charakteryzuje zmiany polskiej wsi w wyniku reformy rolnej i kwestię jej kolektywizacji na wzór sowiecki - (II.17)

Cele zajęć:

 • wyciąga wnioski ze źródeł i parafrazuje je 
 • porównuje źródła
 • na przykładzie integracji Ziem Zachodnich i Północnych charakteryzuje skutki II wojny światowej dla Polski w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym
 • przedstawia proces zagospodarowania i integracji Ziem Zachodnich i Północnych
 • na podstawie źródeł przedstawia procesy industrializacji, charakteryzuje zmiany polskiej wsi w wyniku reformy rolnej i kwestię jej kolektywizacji na wzór sowiecki
 • na podstawie źródeł charakteryzuje stosunek chłopów do kolektywizacji

Kryteria sukcesu: Uczniowie:

 • wyjaśnia: czym była reforma rolna, jak przebiegała i do jakich skutków doprowadziła, czym była kolektywizacja, jak podchodzili do niej polscy komuniści, jak chłopi;   
 • opisuje jak przebiegał proces integracji Ziem Zachodnich i Północnych z uwzględnieniem propagandy, działania władz, zachowania ludności i danych liczbowych
 • na podstawie źródeł charakteryzuje politykę rolną władz oraz  stosunek chłopów do niej (reformy rolnej, kolektywizacji, kontyngentów, nagonki na kułaków)
 • wyjaśnia pojęcie gospodarki centralnie planowanej na przykładzie planu 6-letniego
 • na podstawie źródeł przedstawia procesy industrializacji

Ważne pojęcia/ ze wskazaniem różnych definicji jednego pojęcia

 • Gospodarka centralnie planowana
 • Kolektywizacja
 • PGR – Państwowe gospodarstwo rolne
 • Industrializacja
 • Ziemie Zachodnie i Północne