Polska

Blaski i cienie powojennej odbudowy

Damian Banasiak

Opis tematu:

Czas: 2 lekcje

Niniejszy temat został zbudowany na materiale źródłowym by umożliwić i ułatwić dyskusję nad odbudową zniszczeń wojennych i kształtem tej odbudowy.

Autor na samym początku tematu proponuje dwa filmy oraz pytania pomocnicze do mich które mogą zostać wykorzystane jako wprowadzenie, zaproponowane uczniom przed lekcją.

Odniesienie do podstawy programowej:

 • charakteryzuje skutki II wojny światowej dla Polski w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym - (II.13)

 • charakteryzuje najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956 (propaganda) - (II.16)

 • przedstawia powojenną odbudowę kraju - (II.17)

Cele zajęć:

 • na przykładzie powojennej odbudowy charakteryzuje skutki II wojny światowej dla Polski w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym

 • na przykładzie dyskusji nad wyglądem odbudowywanej Warszawy oraz zaangażowaniu ludności w dzieło odbudowy stolicy charakteryzuje najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956 (propaganda)

 • przedstawia powojenną odbudowę kraju i potrafi sformułować własną opinię na temat odbudowy zabytków (czy je odbudowywać i w jakiej formie)

Kryteria sukcesu: Uczniowie:

 • wyjaśnia co przyniosła Polsce II wojna światowa i w jakim stopniu wpłynęło to na życie ludności

 • opisuje proces odbudowy Warszawy i kontrowersje wokół niego

 • wskazuje na obecność elementu propagandowego w dziele odbudowy kraju

 • przedstawia powojenną odbudowę kraju i potrafi sformułować własną opinię na temat odbudowy zabytków (czy je odbudowywać i w jakiej formie)

 • wykorzystując materiały źródłowe zajmuje stanowisko i potrafi je uargumentować

 • tłumaczy zmiany w strukturze zamieszkania, które zachodzą w powojennej Polsce

 • ocenia decyzję o odbudowie stolicy w znanej na formie popierając ocenę argumentacją

Ważne pojęcia/ ze wskazaniem różnych definicji jednego pojęcia

 • Biuro odbudowy stolicy/BOS

 • Dekret Bieruta

 • Muranów

 • Polska Kronika Filmowa

 • Mariensztat

 • Nowa Huta

 • Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”